Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận 2024

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức cấp xã huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuân năm 2024, theo Thông báo 964/TBHĐTDCC ngày 13/6/2024  của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Ninh Sơn năm 2024 tập trung vào các văn bản sau:

1. Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 Văn phòng Quốc hội hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.

2. Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-VPQH ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Văn phòng Quốc hội hợp nhất Luật Cán bộ, công chức;

3. Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

4. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý, kỷ luật cán bộ công chức, viên chức.

5. Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận 2024
Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận 2024

6. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030;

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức cấp xã huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuân năm 2024,

Câu 1. Theo Luật Cán bộ, công chức thì công chức cấp xã là?

a) công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

b) công dân Việt Nam được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

c) công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức vụ, chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Đáp án A

Câu 2. Trường hợp nào dưới đây không phải cán bộ cấp xã theo Luật Cán bộ, công chức?

a) Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ;

b) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;

c) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân;

d) Chỉ huy trưởng Quân sự;

Đáp án D

Câu 3.  Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản trái pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã?

a) HĐND cấp huyện

b) Chủ tịch HĐND cấp huyện

c) UBND cấp huyện

d) Chủ tịch UBND cấp huyện

          Đáp án D

Câu 4. Thẩm quyền  quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh; đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh; giải quyết tranh chấp liên quan đến địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh.

a) Quốc hội

b) Ủy ban thường vụ Quốc hội

c) Chính phủ

d) Bộ Nội vụ

Đáp án A

Câu 5. Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP, Việc khen thưởng cán bộ, công chức cấp xã thực hiện như thế nào?

a) Thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng

b) Thực hiện theo quy định của điều lệ tổ chức và quy định của Đảng, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương.

c) Thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, điều lệ tổ chức và quy định của Đảng, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương.

d) Thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, điều lệ tổ chức và quy định của Đảng, tổ chức chính trị – xã hội

Đáp án C

Câu 6. Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP thì Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được tính theo loại đơn vị hành chính cấp xã, cụ thể  Đối với xã, thị trấn?

a) Đối với xã, thị trấn: Loại I là 23 người; loại II là 21 người; loại III là 19 người.

b) Đối với xã, thị trấn: Loại I là 22 người; loại II là 20 người; loại III là 18 người.

c) Đối với xã, thị trấn: Loại I là 22 người; loại II là 21 người; loại III là 20 người.

d) Đối với xã, thị trấn: Loại I là 23 người; loại II là 20 người; loại III là 18 người.

Đáp án B

Câu 7. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP và Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112 thì Hình thức kỷ luật hành chính phải?

a) bảo đảm tương xứng với kỷ luật về đảng.

b) bảo đảm ở mức độ cao hơn với kỷ luật đảng.

b) bảo đảm ở mức độ tương xứng với kỷ luật đảng.

d) bảo đảm ở mức độ tương đương với kỷ luật đảng.

Đáp án A

Câu 8. Cán bộ, công chức, viên chức Có hành vi xâm hại đến lợi ích quốc gia trong lĩnh vực nào thì không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật?

a) quốc phòng, an ninh, đối ngoại

b) kinh tế, quốc phòng

c) Văn hóa

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án A

Câu 9. Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 tập trung vào mấy nội dung?

a) 04 nội dung

b) 05 nội dung

c) 06 nội dung

d) 07 nội dung

Đáp án C

Câu 10. Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì Đến năm bao nhiêu Hoàn thành việc nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống hành chính nhà nước phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của nước ta trong giai đoạn mới

a) năm 2021

b) năm 2022

c) năm 2023

d) năm 2025

Đáp án D

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức cấp xã huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuân năm 2024, gồm 842 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *