Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức để phục vụ cho việc tìm hiểu, học tập và ôn thi công chức, ôn thi nâng ngạch công chức.

Câu 1. Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức không áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức nào dưới đây?

a) Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

c) Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Đáp án C

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức

Câu 2. Nội dung nào không phải là Căn cứ xác định vị trí việc làm?

a) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức;

b) Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

c) Thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao;

Đáp án C

Câu 3. Nội dung nào không thuộc Phân loại vị trí việc làm theo tính chất, nội dung công việc?

a) Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý;

b) Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành;

c) Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung (tài chính, kế hoạch và đầu tư, thanh tra, pháp chế, hợp tác quốc tế, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, văn phòng và một số vị trí việc làm đặc thù khác); Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

d) Vị trí việc làm do nhiều người đảm nhiệm;

Đáp án D

Câu 4.  Hồ sơ trình đề án vị trí việc làm, không có hồ sơ nào dưới đây?

a) Văn bản đề nghị phê duyệt đề án vị trí việc làm;

b) Đề án vị trí việc làm;

c) Bản sao các văn bản của cơ quan có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

d) Văn bản thẩm định của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền

Đáp án D

Câu 5. Thời hạn thẩm định đề án vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức là bao nhiêu ngày làm việc đối với hồ sơ đề nghị điều chỉnh,  kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ ?

a) 25 ngày làm việc    b) 30 ngày làm việc

c) 40 ngày làm việc   d) 50 ngày làm việc

Đáp án A

Câu 6. Thẩm quyền thẩm định kế hoạch biên chế công chức hằng năm của bộ, ngành, địa phương?

a) Bộ Tư pháp   b) Bộ Nội vụ

c) Văn phòng Chính phủ  d) Tất cả đáp án trên

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức, gồm 27 câu trắc nghiệm có đáp án.

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *