Tài liệu ôn thi công chức tỉnh An Giang năm 2024

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển,   công chức tỉnh An Giang năm 2023 (thi năm 2024) theo Quyết định số 08/QĐ-HĐTDCC ngày 06/6/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2023.

1. Hiểu biết chung về hệ thống chính trị và bộ máy cơ quan quản lý hành chính nhà nước

2. Hiến pháp  năm 2013.

3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

5. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018

6. Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật Viên chức năm 2019.

8. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

9. Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

10. Nghị quyết 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ bảy (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tài liệu ôn thi công chức tỉnh An Giang năm 2024
Tài liệu ôn thi công chức tỉnh An Giang năm 2024

11. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển,   công chức tỉnh An Giang năm 2023 (thi năm 2024)

Câu 1. Hệ thống chính trị gồm bao nhiêu bộ phận chủ yếu?

a) 02 bộ phận chủ yếu

b) 03 bộ phận chủ yếu

c) 04 bộ phận chủ yếu

d) 05 bộ phận chủ yếu

Đáp án C (Các thể chế chính trị;  Các quan hệ chính trị; Các cơ chế hoạt động; Các nguyên tắc vận hành.)

Câu 2. Trong các phương pháp hành chính nhà nước dưới đây, theo quan điểm của Đảng và Nhà nước ta hiện nay thì phương pháp nào được đặt lên hàng đầu, phải làm thƣờng xuyên, liên tục và nghiêm túc

a) Phương pháp giáo dục, thuyết phục

b) Phương pháp tổ chức

c) Phương pháp kinh tế

d) Phương pháp cưỡng chế hành chính

Đáp án A

Câu 3. Tổ chức nào dưới đây là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

a) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

b) Đảng Cộng sản Việt Nam

c) Hội Nông dân Việt Nam

d) Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Đáp án A

Câu 4. THẩm quyền Phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

a) Quốc hội

b) Chủ tịch nước

c) Chính phủ

d) Ủy ban thường vụ Quốc hội

Đáp án D

Câu 5. Thẩm quyền Quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh?

a) UBND cấp tỉnh

b) HĐND cấp tỉnh

c) Chính phủ

d) Quốc hội

Đáp án B

Câu 6. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì bị xử lý như thế nào?

a) bị gạch tên khỏi danh sách những người ứng cử.

b) bị xóa tên khỏi danh sách những người ứng cử.

c) bị xóa tên khỏi danh sách những người ứng cử, bầu cử

Đáp án B

Câu 7. Thẩm quyền yêu cầu xác minh đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân?

a) Hội đồng bầu cử quốc gia

b) Ủy ban bầu cử hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

c) Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

d) Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đáp án C

 Câu 8. Cán bộ, công chức bị khiển trách hoặc cảnh cáo thì thời gian nâng lương bị kéo dài mấy tháng?

A. 3 tháng.                  B. 6 tháng.           C. 9 tháng.            D. 12 tháng.

Đáp án B

Câu 9. Thời gian tập sự của công chức có được tính vào thời gian xét nâng bậc lương hay không?

A. Có.

B. Không.

C. Có, nhưng với điều kiện phải hoàn thành tốt nhiệm vụ.

D. Cơ quan quản lý công chức có thể xem xét quyết định, tùy từng trường hợp cụ thể.

Đáp án B

Câu 10. Theo Nghị định số 138/2020-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để hoàn thiện hồ sơ?

A. 15 ngày.

B. 20 ngày.

C. 30 ngày.

D. 40 ngày.

Đáp án C

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trắc nghiệm Văn kiện đại hội toàn quốc lần thứ 13

Câu 11. Đại hội XIII bổ sung nội dung xây dựng Đảng nào sau đây?

A.Xây dựng đảng về cán bộ.

B.Xây dựng đảng về bộ máy tổ chức.

C.Xây dựng đảng về đạo đức.

D.Xây dựng đảng về đạo đức cán bộ.

Đáp án C

Câu 12. Đại hội Đảng lần thứ XIII đã xác định và đánh giá vai trò của kinh tế tư nhân ở Việt Nam như thế nào?

A.Kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng, là một trong những động lực của nền kinh tế.

B.Kinh tế tư nhân có đóng góp nhiều thành tựu vào nền kinh tế.

C.Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế.

D. Kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế.

Đáp án D

Câu 13. Theo mục tiêu cụ thể của Nghị quyết 26 thì đến năm bao nhiêu  Đối với cán bộ cấp chiến lược: Thực sự tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, phẩm chất, năng lực và uy tín; trên 15% dưới 45 tuổi; từ 40 – 50% đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế (đối với quân đội, công an có quy định riêng của Bộ Chính trị).

a) 2020

b) 2025

c) 2030

Đáp án B

Câu 14. Đến năm 2025,  mức độ hài lòng về giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu bao nhiêu phần trăm?

a) 75%

b) 80%

c) 85%

d) 90%

Đáp án C

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển,   công chức tỉnh An Giang năm 2023 (thi năm 2024), gồm 1368 câu

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *