Tài liệu thi công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Yên Bái 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  ôn thi công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Yên Bái năm 2023 theo Thông báo 458-TB/BTCTU ngày 19/7/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái về định hướng nội dung ôn tập kỳ tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Yên Bái năm 2023, gồm các văn bản sau:

I. Đối với thi công chức

 1. Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013;
 2. Văn bản hợp nhất số  25/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội về hợp nhất Luật Cán bộ, công chức
 3.  Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức.
 4. Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức
 5. Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (phần về công chức)
 6. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. (phần về công chức)
 7. Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 27/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tô chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
  Tài liệu thi tuyển, xét tuyển viên chức thuộc Sở Y tế Yên Bái 2023
  Tài liệu thi công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Yên Bái 2023

II. Đối với thi viên chức

 1. Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội về hợp nhất Luật Viên chức
 2. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
 3. Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ Quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
 4. Nghị định số 90/2020-NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (phần viên chức)
 5. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. (phần viên chức)
 6. . Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
 7. Nghị quyết 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  ôn thi công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Yên Bái năm 2023

Câu 1. Những tổ chức, ca nhân nào có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp?

a) Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan khác của Đảng và toàn thể Nhân dân

b) Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan hành chính khác của Nhà nước và toàn thể Nhân dân

c) Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan khác của Nhà nước và toàn thể Nhân dân

d) Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và toàn thể Nhân dân

Đáp án C

Câu 2 . Cán bộ, công chức  nếu bị giáng chức, cách chức thì thời gian nâng lương bị kéo dài bao nhiêu tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực

a) 6 tháng

b) 12 tháng

c) 24 tháng

d) 18 tháng

Đáp án B

Câu 3. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, đối tượng nào sau đây được ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức được cộng điểm ưu tiên 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2?

A.Anh hùng Lực lượng vũ trang

B.Anh hùng Lao động

C.Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B

D.Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong

Đáp án D

Câu 4. Đâu không phải là Căn cứ xác định biên chế công chức?

a) Vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm;

b) Mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin;

c) Thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao;

d) Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Đáp án D

Câu 5. Quy định nào dưới đây không nằm trong tiêu chí đánh giá CBCCVC về Đạo đức, lối sống

a) Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa;

b) Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị; Có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh;

c) Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

d) Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ.

Đáp án D

Câu 6. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng đối với vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?

a) Khiển trách.

b) Cảnh cáo.

c) Hạ bậc lương

d) Bãi nhiệm.

Đáp án C

Câu 7. Theo Nghị quyêt số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cáo bao nhiêu Nhiệm vụ, giải pháp chung đối với hệ thống chính trị?

a) 7 nhiệm vụ, giải pháp

b) 8 nhiệm vụ, giải pháp

c) 9 nhiệm vụ, giải pháp

d) 10 nhiệm vụ, giải pháp

Đáp án D

Câu 8. Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP thì  Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này (Điều 10) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì?

a) người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

b) người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quyết định người trúng tuyển.

c) người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

d) Tất cả 3 phương án trên đều sai

Đáp án A

Câu 9. Viên chức nữ đang trong thời gian có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới bao nhiêu tháng tuổi, trừ trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động thì Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không được đơn phương chấm dứt hợp động?

a) 12 tháng tuổi

b) 24 tháng tuổi

c) 36 tháng tuổi

Đáp án C

Câu 10. Việc Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo mấy nguyên tắc?

a) 4 nguyên tắc

b) 5 nguyên tắc

c) 6 nguyên tắc

d) 7 nguyên tắc

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  ôn thi công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Yên Bái năm 2023

+ Bộ kiến thức chung ôn thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Yên Bái 2023 gồm 700 câu

+ Bộ kiến thức chung ôn thi viên chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Yên Bái 2023, gồm 304 câu ((Thiếu Nghị quyết 08/NQ-CP)

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *