Tài liệu thi công chức hành chính tỉnh Phú Yên năm 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  ôn thi công chức cơ quan hành chính tỉnh Phú Yên đợt 2 năm 2023 theo  Thông báo số 04/TB-HĐTDCC  ngày 09/10/2023 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên đợt 02 năm 2023, gồm các văn bản sau:

1. Chuyên đề Tổng quan về hành chính nhà nước (thuộc tài liệu bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương – ban hành kèm theo Quyết định số 3309/QĐ-HCQG ngày 17/8/2022 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia).
2. Hiến pháp năm 2013 (nghiên cứu Chương I, II và Điều 119-chương XI).
3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (nghiên cứu Chương I, II, III).
4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 (nghiên cứu nội dung sửa đổi, bổ sung Chương I, II, III của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015).
5. Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (nghiên cứu Chương I, III, IV).

6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức năm 2019 (nghiên cứu nội dung sửa đổi, bổ sung Chương I, III, IV của Luật Cán bộ, công chức năm 2008).
7. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (nghiên cứu Chương II và mục 1, mục 2 Chương III).
Lưu ý: Danh mục tài liệu ôn tập môn kiến thức chung nêu trên áp dụng chung cho thí sinh dự tuyển vào tất cả các vị trí việc làm của Kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên đợt 2 năm 2023.

Tài liệu thi công chức hành chính tỉnh Phú Yên năm 2023

  Tài liệu thi công chức hành chính tỉnh Phú Yên năm 2023

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  ôn thi công chức cơ quan hành chính tỉnh Phú Yên  đợt 2 năm 2023

Câu 1. Hành chính nhà nước có những đặc điểm chủ yếu nào dưới đây?

a) Hành chính nhà nước mang tính lệ thuộc vào chính trị và phục vụ chính trị; Hành chính nhà nước mang tính pháp quyền; Hành chính nhà nước hoạt động liên tục, ổn định tƣơng đối và thích ứng’ Hành chính nhà nước mang tính chuyên môn hóa và nghề nghiệp cao; Hành chính nhà nước mang tính hệ thống thứ bậc chặt chẽ; Hành chính nhà nước hoạt động không mang tính vụ lợi

b) Hành chính nhà nước mang tính lệ thuộc vào chính trị và phục vụ chính trị ; Hành chính nhà nước hoạt động liên tục, ổn định tƣơng đối và thích ứng’ Hành chính nhà nước mang tính chuyên môn hóa và nghề nghiệp cao; Hành chính nhà nước mang tính hệ thống thứ bậc chặt chẽ; Hành chính nhà nước hoạt động không mang tính vụ lợi; Hành chính nhà nước mang tính nhân văn

c) Hành chính nhà nước mang tính pháp quyền; Hành chính nhà nước hoạt động liên tục, ổn định tƣơng đối và thích ứng’ Hành chính nhà nước mang tính chuyên môn hóa và nghề nghiệp cao; Hành chính nhà nước mang tính hệ thống thứ bậc chặt chẽ; Hành chính nhà nước hoạt động không mang tính vụ lợi; Hành chính nhà nước mang tính nhân văn

d) Hành chính nhà nước mang tính lệ thuộc vào chính trị và phục vụ chính trị; Hành chính nhà nước mang tính pháp quyền; Hành chính nhà nước hoạt động liên tục, ổn định tƣơng đối và thích ứng’ Hành chính nhà nước mang tính chuyên môn hóa và nghề nghiệp cao; Hành chính nhà nước mang tính hệ thống thứ bậc chặt chẽ; Hành chính nhà nước hoạt động không mang tính vụ lợi; Hành chính nhà nước mang tính nhân văn

Đáp án D

Câu 2. Vai trò quan trọng của hành chính nhà nước đối với sự tồn tại và phát triển kinh tế – xã hội của một quốc gia thể hiện trên mấy mặt?

a) 03 mặt  b) 04 mặt  c) 05 mặt   d) 06 mặt

Đáp án C

Câu 3. Theo Hiến pháp 2013 thì Cơ chế bảo vệ Hiến pháp do?

a) luật định.

b) pháp luật quy định

c) Quốc hội quy định

d) Chính phủ quy định

Đáp án A

Câu 4 Theo Hiến pháp 2013 thì Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như thế nào?

a) hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.

b) hình vuông, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.

c) hình chữ nhật, chiều rộng bằng một phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.

d) hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền vàng, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.

Đáp án A

Câu 5. Ủy ban nhân dân gồm?

a) Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên

b) Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND

c) Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND

Đáp án A

Câu 6. Việc tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân phải?

a) bảo đảm phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo hoặc điều kiện, tình hình phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương; bảo đảm tinh gọn, hợp lý, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực từ trung ương đến cơ sở; không trùng lặp với nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước cấp trên đặt tại địa bàn

b) bảo đảm phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo và điều kiện, tình hình phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương; bảo đảm tinh gọn, hợp lý, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực từ trung ương đến cơ sở; không trùng lặp với nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan cấp trên đặt tại địa bàn

c) bảo đảm phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo và điều kiện, tình hình phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương; bảo đảm tinh gọn, hợp lý, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực từ trung ương đến cơ sở; không trùng lặp với nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước cấp trên đặt tại địa bàn

Đáp án C

Câu 7. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện gồm?

a) Chủ tịch Hội đồng nhân dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và các Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện, thành viên Ủy ban nhân dân huyện

b) Chủ tịch Hội đồng nhân dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và các Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện

c) Chủ tịch Hội đồng nhân dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và các Ủy viên là Trưởng, phó ban của Hội đồng nhân dân huyện

Đáp án B

Câu 8. Đâu không phải là nguyên tắc trong quản lý cán bộ, công chức

a) Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước.

b) Kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế.

c) Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng.

d) Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.

Đáp án D

Câu 9. Thẩm quyền quy định chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do cấp tỉnh quản lý (luật mới)

a)Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

c) Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Đáp  án A

Câu 10. Thẩm quyền quy định khung chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ. (luật mới)

a) Quốc hội

b) Chính phủ

c) HĐND cấp tỉnh

Đáp án B

Câu 11. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng bao nhiêu điểm vào kết quả điểm vòng 2.

a) 7,5 điểm   b) 5 điểm  c) 2,5 điểm   d) 2 điểm

Đáp án C

Câu 12. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên   thì ?

a) được cộng tất cả điểm ưu tiên vào kết quả điểm vòng 2.

b) chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

c) chỉ được cộng điểm ưu tiên thấp nhất vào kết quả điểm vòng 2.

Đáp án B

Câu 13. Nền hành chính nhà nước gồm các yếu tố cấu thành nào?

a) Thể chế hành chính nhà nước ; Cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính nhà nƣớc các cấp; Đội ngũ cán bộ, công chức hành chính; Các nguồn lực vật chất đảm bảo cho nền hành chính nhà nước hoạt động.

b) Cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính nhà nƣớc các cấp; Đội ngũ cán bộ, công chức hành chính;  Các nguồn lực vật chất đảm bảo cho nền hành chính nhà nước hoạt động.

c) Thể chế hành chính nhà nước ; Cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính nhà nƣớc các cấp; Các nguồn lực vật chất đảm bảo cho nền hành chính nhà nước hoạt động.

d) Thể chế hành chính nhà nước ; Cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính nhà nƣớc các cấp; Đội ngũ cán bộ, công chức hành chính

Đáp án A

Câu 14. Hành chính nhà nước Việt Nam mang đầy đủ bản chất của?

a) một nhà nước quân chủ, của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân dựa trên nền tảng của liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo

b) một nhà nước dân chủ, của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân dựa trên nền tảng của liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo

c) một nhà nước dân chủ, của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân dựa trên nền tảng của liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức

d) một nhà nước dân chủ, của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân dựa trên nền tảng của liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  ôn thi công chức cơ quan hành chính tỉnh Phú Yên đợt 2 năm 2023, gồm 421 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Xem clip Hướng dẫn học trắc nghiệm Luật Cán bộ, công chức 2008 sửa đổi, bổ sung 2019- Chương 1 Những quy định chung.

Xem clip Hướng dẫn học trắc nghiệm Luật Cán bộ, công chức 2008 sửa đổi, bổ sung 2019- Chương 2: Nghĩa vụ và quyền của cán bộ, công chức

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

26 Bình luận

 1. Dạ cho em xin bộ tài liệu trắc nghiệm KTC tỉnh Phú Yên với ạ

 2. Cho em xin bộ trắc nghiệm KTC tỉnh Phú Yên (Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cơ quan hành chính tỉnh Phú Yên năm 2023, gồm 421 câu) với ạ

 3. Cho em xin bộ trắc nghiệm KTC tỉnh Phú Yên qua email với ạ, em cảm ơn

 4. Cho em xin bộ trắc nghiệm KTC tỉnh Phú Yên qua email với ạ, em cảm ơn

 5. Nguyễn Thị Mai Ca

  Cho e xin bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung tỉnh Phú Yên năm 2023 ạ

 6. Cho e xin bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung tỉnh Phú Yên năm 2023 ạ

 7. cho em xin bộ tài liệu trắc nghiệm ôn thi với ạ , EM CẢM ƠN NHIỀU Ạ

 8. cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm với ạ

 9. Cho em xin file ôn thi với ạ. Em cảm ơn.

 10. Cho em xin bộ đề tin học văn phòng tỉnh Phú Yên với ạ. Em cảm ơn.

 11. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm KTC và tin học văn phòng với ạ. Em cảm ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *