Những điểm khác nhau giữa BLDS 2015 với BLDS 2005 (phần 5)

Cả 2 bộ luật dân sự đều quy định một số trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện, tuy nhiên 2 bộ luật lại quy định các trường hợp không áp dụng khác nhau, cụ thể:

BLDS 2005 quy định 3 trường hợp: Yêu cầu hoàn trả tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà nước; Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân bị xâm phạm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

Quyền sở hữu tài sản trong Bộ luật Dân sự 2015
Quyền sở hữu tài sản trong Bộ luật Dân sự 2015

BLDS 2015 quy định 4 trường hợp:  Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân không gắn với tài sản;  Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác;  Tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai;  Trường hợp khác do luật quy định

– Về quyền sở hữu tài sản: BLDS 2015 kế thừa BLDS 2005, tuy nhiên bổ sung thêm một số quyền khác đối với tài sản, đó là quyền hưởng dụng, quyền bề mặt

– Về trưng mua, trưng dụng tài sản: BLDS 2005 quy định 2 trường hợp nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản đó là vì lý do quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia. Việc trưng mua, trưng dụng có bồi thường nhưng không quy định cụ thể là bồi thường theo giá thị trường.

Bộ luật dân sự 2015, ngoài 2 trường hợp như BLDS 2005 còn bổ sung thêm 2 trường hợp nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản, đó là trường hợp tình trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tai. Và luật cũng quy định việc trưng mua, trưng dụng được bồi thường theo giá thị trường nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi của cá nhân, tổ chức có tài sản bị trưng mua, trưng dụng.

  • Về hình thức sở hữu tài sản:

BLDS 2005 quy định các hinh thức: Sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, sở hữu chung, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, sở hữu của tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

BLDS 2015 gọp lại còn 3 hình thức sở hữu: sở hữu toàn dân, sở hữu chung và sở hữu riêng. Quy định mới này vừa ngắn gọn vừa dễ nhận biết hình thức sở hữu khi nhìn vào việc sở hữu tài sản.

Phương Thảo

Những điểm khác nhau giữa BLDS 2015 với BLDS 2005 (phần 3)

Những điểm khác nhau giữa BLDS 2015 với BLDS 2005 (phần 4)

Những điểm khác nhau giữa BLDS 2015 với BLDS 2005 (phần 5)

Những điểm khác nhau giữa Bộ luật dân sự 2015 với BLDS 2005 (phần 6

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *