Tổng hợp văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng 5/2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu những văn bản pháp luật quan trọng có hiệu lực trong tháng 5/2021 như: Cấp số định danh cá nhân; các mục tiêu quan trọng có lực lượng cảnh sát bảo vệ; những việc CBCC không được làm khi tiếp công dân…

1. Trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân đối với công dân đã đăng ký khai sinh

Ngày 29/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 37/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 137/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Căn cước công dân, có hiệu lực 14/5/2021, theo đó trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân đối với công dân đã đăng ký khai sinh như sau:

+ Công dân đã đăng ký khai sinh nhưng chưa được cấp số định danh cá nhân thì cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập số định danh cá nhân cho công dân theo thông tin hiện có trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Văn bản mới có hiệu lực
Tổng hợp văn bản có hiệu lực trong tháng 5/2021

+ Ngay sau khi xác lập được số định danh cá nhân cho công dân, cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có văn bản thông báo cho công dân về số định danh cá nhân đã được xác lập và các thông tin của công dân hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đầy đủ thì trong văn bản thông báo cần yêu cầu công dân bổ sung thông tin cho Công an xã, phường, thị trấn nơi mình đang cư trú để thực hiện cập nhật, chnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

+ Trường hợp công dân đã có số định danh cá nhân mà được xác định lại giới tính hoặc cải chính năm sinh thì cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập lại số định danh cá nhân cho công dân sau khi công dân đó đã thực hiện việc đăng ký hộ tịch liên quan đến thông tin về giới tính, năm sinh theo quy định pháp luật về đăng ký hộ tịch. Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có văn bản thông báo cho công dân về số định danh cá nhân đã được xác lập lại.

+ Cơ quan cấp thẻ Căn cước công dân sử dụng số định danh cá nhân đã được cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập cho công dân để cấp thẻ Căn cước công dân theo quy định tại Điều 18 Nghị định này.

2. Một số mục tiêu quan trọng ở cấp tỉnh có lực lượng cảnh sát canh gác, bảo vệ

Ngày 30/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 39/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2009/NĐ-CP quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan, có hiệu lực 15/5/2021.

Theo đó, có 36 Danh mục các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ, trong đó có một số mục tiêu quan trọng ở cấp tỉnh có lực lượng cảnh sát bảo vệ như:

+Trụ sở Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dânHội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

+ Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

+ Kho tiền Ngân hàng Nhà nước chnhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

+ Đài Phát thanh, Đài Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

+Trạm phát sóng phát thanh, trạm phát sóng truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

3. Trách nhiệm của gia đình trong quản lý các hoạt động giáo dục

Ngày 23/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 24/2021/NĐ-CP quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập, có hiệu lực 15/5/2021., theo đó trách nhiệm của gia đình trong quản lý các hoạt động giáo dục gồm:

+ Tham gia góp ý mục tiêu giáo dục và kế hoạch giáo dục của nhà trường của cơ sở giáo dục thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.Chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non 2020

+ Tham gia góp ý nội quy, quy chế của cơ sở giáo dục về các biện pháp giáo dục, khen thưởng, kỷ luật học sinh; nắm bắt tình hình và kết quả hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, dạy học học sinh để phối hợp với cơ sở giáo dục trong việc quản lý, giáo dục học sinh.

+ Phối hợp với cơ sở giáo dục và các tổ chức, cá nhân trong hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, dạy học học sinh bảo đảm an toàn cho học sinh; tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, hoạt động xã hội, hoạt động vì cộng đồng và các hoạt động giáo dục khác theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

+ Phối hợp với cơ sở giáo dục trong việc quản lý, sử dụng các nguồn lực xã hội hóa, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục học sinh và đảm bảo an toàn cho học sinh theo quy định của pháp luật.

+ Giám sát các hoạt động của cơ sở giáo dục theo quy định tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật.

4. Quan hệ công tác của Công an xã chính quy

Ngày 31/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 42/2021/NĐ-CP quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, có hiệu lực 16/5/2021, theo đó mối quan hệ công tác của Công an xã chính quy được quy định như sau:

+ Trưng Công an xã chịu sự ch huy, qun lý trực tiếp của Trưng Công an cấp huyện về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an xã.

+ Trưởng Công an xã chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, sự giám sát của Hội đồng nhân dân cùng cấp về công tác bảo đảm an ninh, trt tự trên địa bàn.

+ Quan hệ giữa Công an xã với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn là quan hệ phối hợp, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

5. Những việc CBCC không được làm khi tiếp công dân

Ngày 11/3/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 01/2021/TT-TTCP quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, có hiệu lực 01/5/2021, theo đó Cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân không được làm những việc sau đây:

+ Gây phiền hà, sách nhiễu hoặc cản trở người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

+ Thiếu trách nhiệm trong việc tiếp công dân; làm mất hoặc làm sai lệch thông tin, tài liệu do người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp;

+ Phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân.

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *