Tài liệu ôn thi viên chức các đơn vị sự nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn và giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức các đơn vị sự nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021, gồm 575 câu trắc nghiệm có đáp án, tập trung vào các văn bản sau:

+ Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và Luật số 52/2019/QH14 năm 2019, sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức (phần viên chức);

+ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

+ Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức các đơn vị sự nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021
Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức các đơn vị sự nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

+ Luật thực hành tiết kiểm chống lãng phí 2013

+ Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

 Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

+ Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

+. Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

+ Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

+ Nghị định 27/2012/NĐ-CP về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm hoàn trả của viên chức.

Dưới đây là một số câu Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021, gồm 575 câu trắc nghiệm có đáp án:

Câu 1. Viên chức Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền nào dưới đây?

a) Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp

b) Quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương

c) Quyền của viên chức về nghỉ ngơi

d) Các quyền khác của viên chức

Đáp án B

Câu 2. Đâu không phải là nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên?

a) Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo quy định;

b) Thực hiện việc lập hồ sơ và lưu giữ hồ sơ cá nhân của viên chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định;

c) Giải quyết thôi việc, nghỉ hưu đối với viên chức theo phân cấp; Ký kết hợp đồng vụ, việc đối với viên chức đã nghỉ hưu;

d) Quyết định danh mục vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc theo quy định của Đảng và của pháp luật

Đáp án D

Câu 3. Hành vi nào dưới đây không phải là hành vi tham nhũng?

a) Tham ô tài sản;       b) Nhận hối lộ;

c) Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;

Đáp án c

Câu 4. Đối với hồ sơ, tài liệu khác thì thời hạn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan là?

a) Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày công việc kết thúc.

b) Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày công việc kết thúc.

c) Trong thời hạn 09 tháng kể từ ngày công việc kết thúc.

d) Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày công việc kết thúc.

Đáp án D

Câu 5. Viên chức nghiện ma túy có xác nhận của cơ sở y tế hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?

a) Khiển trách.      b) Cảnh cáo.          c) Cách chức.            d) Buộc thôi việc.

Đáp án D

Câu 6. Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì đánh giá như thế nào?

a) không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản

b) vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

c) không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm

Đáp án A

Liên hệ mail: kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021, gồm 575 câu trắc nghiệm có đáp án

(lưu ý: Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.)

Tải Bộ câu hỏi Tin học thi viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức  tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *