Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản có liên quan để phục vụ cho việc tìm hiểu, học tập, ôn thi công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Câu 1. Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 được ban hành ngày, tháng năm nào?

a) Ngày 27/3/2021    b) Ngày 28/3/2021   c) Ngày 29/3/2021   d) Ngày 30/3/2021

Đáp án D

(Tải slide bài giảng Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 tại đây)

Câu 2. Theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 thì Chất ma túy là?

a) chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong danh mục chất ma túy do Quốc hội ban hành.

b) chất gây nghiện, chất hưng thần được quy định trong danh mục chất ma túy do Chính phủ ban hành.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy 2021
Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy 2021

c) chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong danh mục chất ma túy do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

d) chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong danh mục chất ma túy do Bộ Công an ban hành.

Đáp án B

Câu 3. Theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 thì Chất gây nghiện là?

a) cht kích thích hoặc ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng.

b) chất kích thích hoặc ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện đối với người sử dụng

c) Cả A và B đều đúng

d) Cả A và B đều sai

Đáp án A

Câu 4. Theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 thì Cht hướng thần ?

a) chất kích thích hoặc ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng.

b) chất kích thích hoặc ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện đối với người sử dụng

c) Cả A và B đều đúng

d) Cả A và B đều sai

Đáp án B

Câu 5. Theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 thì Tiền cht là?

a) hóa chất không thể thiếu được trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma túy được quy định trong danh mục tiền chất do Quốc hội ban hành.

b) hóa chất không thể thiếu được trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma túy được quy định trong danh mục tiền chất do Chính phủ ban hành.

c) hóa chất không thể thiếu được trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma túy được quy định trong danh mục tiền chất do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

d) hóa chất không thể thiếu được trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma túy được quy định trong danh mục tiền chất do Bộ Công an ban hành.

Đáp án B

Câu 6. Theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 thì Cây có chứa chất ma túy là?

a) cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa và các loại cây khác có chứa chất ma túy do Quốc hội quy định.

b) cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa và các loại cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định.

c) cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa và các loại cây khác có chứa chất ma túy do Thủ tướng Chính phủ quy định.

d) cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa và các loại cây khác có chứa chất ma túy do Bộ Công an quy định.

Đáp án B

Câu 7. Theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 thì Phòng, chống ma túy là?

a) phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy; kiểm soát các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến ma túy

b) phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy

c) Cả A và B đều đúng

d) Cả A và B đều sai

Đáp án B

Câu 8. Theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 thì Tệ nạn ma túy là?

a) việc sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy hoặc các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy mà chưa đến mức hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

b) việc sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

c) việc sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

d) việc sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy mà chưa đến mức hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đáp án D

Câu 9. Theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 thì Người sử dụng trái phép chất ma túy là?

a) người có hành vi sử dụng chất ma túy mà không được sự cho phép của người hoặc cơ quan chuyên môn có thẩm quyền và xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể có kết quả dương tính.

b) người có hành vi sử dụng chất ma túy mà không được sự cho phép của người hoặc cơ quan chuyên môn có thẩm quyền và xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể có kết quả âm tính.

c) người có hành vi sử dụng chất ma túy mà không được sự cho phép của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền và xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể có kết quả dương tính.

d) người có hành vi sử dụng chất ma túy mà không được sự cho phép của người có thẩm quyền và xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể có kết quả dương tính.

Đáp án A

Câu 10. Theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 thì  Người nghiện ma túy là?

a) người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị phụ thuộc vào các chất này.

b) người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này.

c) Cả A và B đều đúng

d) Cả A và B đều sai

Câu 11. Thời gian tạm gi hành chính để xác định tình trạng nghiện tối đa là bao nhiêu ngày?
A. 03 ngày
B. 04 ngày
C. 05 ngày
Đáp án đúng: C
Câu 12. Người có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện?
A. Trưởng phòng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
C. Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Đáp án đúng: C
Câu 13. Người có trách nhiệm tiếp nhận đăng ký và công bố danh sách tổ chức cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình cộng đồng?
A. Trưởng phòng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
C. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
Đáp án đúng: B
Câu 14. Thời hạn người nghiện ma túy phải đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện kể từ ngày có kết quả xác định nghiện ma túy của cơ quan có thẩm
quyền?
A. 03 ngày làm việc
B. 04 ngày làm việc
C. 05 ngày làm việc
Đáp án đúng: C
Câu 15. Thời gian thăm gặp của người thân với người cai nghiện tại ph ng thăm gặp của cơ sở cai nghiện bắt buộc?
A. Một tuần một lần, mỗi lần không quá 02 giờ
B. Một tháng một lần, mỗi lần không quá 03 giờ
C. Một năm một lần, mỗi lần không quá 04 giờ
Đáp án đúng: A

Câu 16. Hình thức lấy mẫu xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể?
A. Lấy máu
B. Lấy nước tiểu, thông tiểu
C. Lấy các mẫu vật khác trên cơ th
D. Cả a phương án trên
Đáp án đúng: D
Câu 17. Nghị định số 109/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy được ban hành ngày tháng năm nào?
A. Ngày 08/6/2021
B. Ngày 08/12/2021
C. Ngày 08/01/2022
Đáp án đúng: B

Câu 18. Thông tư số 18/2021/TT-BYT của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy được ban hành ngày tháng năm nào?
A. Ngày 16/6/2021
B. Ngày 16/11/2021
C. Ngày 16/12/2021
Đáp án đúng: B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, gồm 61 câu

Bộ câu hỏi Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành: 175 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

30 Bình luận

 1. Đào Xuân Hiệp

  cho em xin Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, gồm 61 câu với ạ.

 2. Dạ cho em cho em xin Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, gồm 61 câu với ạ.

 3. TRẦN THỊ THANH TÂM

  Cho em xin Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, gồm 61 câu với ạ.
  Cảm ơn anh.

 4. Phạm Quang Trung

  Cho e xin bộ câu hỏi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, gồm 61 câu với ạ.
  Cảm ơn anh.

 5. Cho e xin bộ câu hỏi đầy đủ của luật phòng chống ma tuý năm 2021 với ạ

 6. Cho e xin bộ câu hỏi đầy đủ của luật phòng chống ma tuý năm 2021 ạ, Cảm ơn anh.

 7. Dạ chào anh! Anh vui lòng cho em xin bộ câu hỏi đầy đủ của luật phòng chống ma tuý năm 2021 ạ. Em cảm ơn anh rất nhiều.

 8. Phạm công quý

  Cho em xin bộ câu hỏi ạ

 9. Nguyễn Tấn Đạt

  Cho em xin bộ câu hỏi ạ

 10. CHO E XIN BỘ CÂU HỎI Ạ

 11. Cho em xin bộ câu hỏi luật phòng chống ma túy với anh!

 12. Nguyễn thị hồng Nhung

  Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu pháp luật phòng chống ma túy

 13. Có thể cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiện được không ạ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *