Tài liệu kiến thức chung thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên năm 2020

Trangtinphapluatcom biên soạn, giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên năm 2020. Bộ tài liệu được biên soạn theo Quyết định 2606/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt danh mục tài liệu dùng ôn tập và thi trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên năm 2020, gồm 768 câu trắc nghiệm có đáp án (Lưu ý: không có 2 Quyết định của tỉnh Hưng Yên).

Danh mục tài liệu kiến thức chung gồm các văn bản sau;

1. Hiến pháp Việt Nam 2013;

2. Luật Cán bộ, công chức 2008;

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức (phần công chức);

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tỉnh Hưng Yên 2020
Bộ tài liệu ôn thi công chức tỉnh Hưng Yên 2020

4. Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015;

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

6. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015;

(Phần mềm thi thử trắc nghiệm công chức hành chính năm 2021)

7. Luật Phòng, chống tham nhũng 2018;

8. Nghị quyết 39/NQ-TW năm 2015 của Bộ Chính trị khóa XI về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

9. Nghị quyết 18/NQ-TW năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

10. Nghị quyết 19/NQ-TW năm 2017 của Ban chấp hành trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý , nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

11. Nghị quyết 30c/NQ-CP năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

12. Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 30c/NQ-CP năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

13. Nghị quyết 49/NQ-CP năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ;

14. Nghị định 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

15. Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế;

16. Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

17. Nghị định 24/2014/NĐ-CP về tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

18. Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP về tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

19. Nghị định 37/2014/NĐ-CP về tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

20. Nghị định 108/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2014/NĐ-CP về tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

21. Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế;

22.Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

23. Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư;

24. Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

25. Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

26. Quyết định 06/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên;

27. Quyết định 18/2020/QĐ-UBND về quy chế công tác thi đua khen thưởng tỉnh Hưng Yên.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi ôn thi công chức tỉnh Hưng Yên năm 2020:

Câu 1.   Nội dung nào sau đây không phải là nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội

a) Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế – xã hội của đất nước;

b)Thống nhất quản lý về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, thông tin, truyền thông, đối ngoại, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

c)Quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ của Chính phủ

d) Thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt

Đáp án B

Câu 2. Việc đánh giá cán bộ được thực hiện khi nào?

a) Thực hiện sáu tháng hàng năm, trước khi bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, khi kết thúc nhiệm kỳ, thời gian luân chuyển.

b) Thực hiện hàng năm, trước khi bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, khi kết thúc nhiệm kỳ, thời gian luân chuyển.

c) Thực hiện hàng năm, trước khi bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, khi kết thúc nhiệm kỳ, thời gian luân chuyển, biệt phái.

Đáp án B

Câu 3. Văn bản quy phạm pháp luật là ?

a) văn bản có chứa pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.

b) văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.

c) văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.

Đáp án B

Câu 4 . Thẩm quyền Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng phù hợp với hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực và các văn bản khác có liên quan?

a) HĐND cấp huyện   b) UBND cấp huyện   c) Chủ tịch UBND cấp huyện

Đáp án B

Câu 5. Cán bộ, công chức nghiện ma túy có kết luận của cơ sở y tế hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?

a) Bãi nhiệm   b) Buộc thôi việcb   c) Miễn nhiệm d) Cách chức

Đáp án B

(Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi  trắc nghiệm ôn thi Kiến thức chung  kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên năm 2020, gồm 768 câu trắc nghiệm có đáp án (Lưu ý: không có 2 Quyết định của tỉnh Hưng Yên) và Bộ câu hỏi   Anh văn thi công chức, viên chức trình độ A2 )

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *