Bộ câu hỏi thi tuyển dụng lại CBCCVC khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Bắc Ninh

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn độc Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi  kiến thức chung kỳ thi tuyển dụng lại cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Ninh năm 2020, gồm 744 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ tài liệu ôn thi khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Bắc Ninh được biên soạn theo Thông báo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh ngày 09/11/2020, gồm các chuyên đề sau:

1. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4,6, 7 khóa XII.

2. Luật Cán bộ, công chức năm 2008

3. Luật Viên chức năm 2010

(Tải tài liệu thi giáo viên tỉnh Bắc Ninh năm 2020 tại đây)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Lạng Sơn năm 2020
Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Bắc Ninh năm 2020

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019

5. Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị và Quy định số 08-QĐ/TU ngày 29/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

6. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

7. Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

8. Những vấn đề cơ bản về tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay

(Vào đây thi thử kiến thức chung kỳ thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể)

9. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác cơ quan, đơn vị nơi đăng ký dự tuyển.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi thi cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh Bắc Ninh 2020:

Câu 1. Đảng viên dự bị không có quyền nào dưới đây?

a) không có quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng

b) không có quyền biểu quyết, đề cử, ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng

c) không có quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Đáp án A

Câu 2. Trong khu vực công, Nhà nước trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang như thế nào?

a) theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, phù hợp với nguồn lực của Nhà nước và nguồn thu sự nghiệp dịch vụ công, bảo đảm tương quan hợp lý với tiền lương trên thị trường lao động; thực hiện chế độ đãi ngộ, khen thưởng xứng đáng theo năng suất lao động, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, góp phần làm trong sạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

b) theo nguồn lực của Nhà nước và nguồn thu sự nghiệp dịch vụ công, bảo đảm tương quan hợp lý với tiền lương trên thị trường lao động; thực hiện chế độ đãi ngộ, khen thưởng xứng đáng theo năng suất lao động, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, góp phần làm trong sạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

c) theo vị trí việc làm phù hợp với nguồn lực của Nhà nước và nguồn thu sự nghiệp dịch vụ công, bảo đảm tương quan hợp lý với tiền lương trên thị trường lao động; thực hiện chế độ đãi ngộ, khen thưởng xứng đáng theo năng suất lao động, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, góp phần làm trong sạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Đáp án A

Câu 3. Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định một trong các quyền của cán bộ, công chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương là?

a)Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

b)Chỉ được hưởng tiền làm thêm giờ.

c)Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, không được hưởng công tác phí.

d)Được hưởng tiền làm thêm giờ và công tác phí, không được hưởng tiền làm đêm.

Đáp án A

Câu 4.  Nguyên tắc  nào dưới đây không nằm trong nguyên tắc quản lý viên chức

a) Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự thống nhất quản lý của Nhà nước.

b) Bảo đảm quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

c) Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá viên chức được thực hiện trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và căn cứ vào hợp đồng làm việc.

d) Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng.

Đáp án D

Câu 5.  Trong thời gian 12 tháng kể từ ngày có hiệu lực thi hành, nếu công chức không tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật thì ?

a) quyết định kỷ luật đương nhiên chấm dứt hiệu lực

b) quyết định kỷ luật đương nhiên chấm dứt hiệu lực mà không cần phải có văn bản về việc chấm dứt hiệu lực.

c) quyết định kỷ luật chấm dứt hiệu lực và phải có văn bản về việc chấm dứt hiệu lực.

Đáp án B

Câu  6. Một  trong những tiêu chí bắt buộc  để Viên chức không  giữ chức vụ   quản lý đạt được  được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ?

a) Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao, trong đó ít nhất 30% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.

b) Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao, trong đó ít nhất 40% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.

c) Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao, trong đó ít nhất 50% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.

Đáp án C

Câu 7. Theo quy định hiện hành của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy thì các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy không có nhiệm vụ nào sau đây:

A.Ban hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

B.Nghiên cứu, đề xuất;

C.Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; thẩm định, thẩm tra.

D.Phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ do ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy giao.

Câu 8. Chức năng nào sau đây không thuộc chức năng của Văn phòng Tỉnh ủy?

A.Tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy

B.Tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc.

C.Tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực kinh tế – xã hội, đối ngoại.

D.Là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy.

(Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi  kiến thức chung kỳ thi tuyển dụng lại cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Ninh năm 2020, gồm 744 câu trắc nghiệm có đáp án. (Lưu ý: không có mục số 5) và Bộ câu hỏi   Anh văn thi công chức, viên chức trình độ A2)

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *