Bộ câu hỏi ôn thi công chức tỉnh Hà Nam năm 2020

 Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi  kiến thức chung kỳ thi tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2020, gồm 370 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi ôn thi kiến thức chung tập trung các chuyên đề sau: 

1. Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019

3. Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức, Luật Viên chức 2019

Bộ câu hỏi ôn thi công chức tỉnh Hà Nam năm 2020
Tài liệu ôn thi công chức tỉnh Hà Nam năm 2020

4. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

5. Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư.

(Phần mềm thi thử trắc nghiệm công chức hành chính năm 2021)

Dưới đây là một số câu hỏi trong Bộ câu hỏi ôn thi công chức tỉnh Hà Nam năm 2020: 

Câu 1. Thẩm quyền quyết định số lượng và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo quy định của Chính phủ

a) HĐND cấp tỉnh

b) UBND cấp tỉnh

c) HĐND và UBND cấp tỉnh

Đáp án A

Câu 2. Theo Luật Cán bộ, công chức thì Những trường hợp nào không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật?  

a) Cán bộ, công chức là đảng viên có hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ; Có hành vi vi phạm quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Có hành vi xâm hại đến lợi ích quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại;  Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp.

b) Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ; Có hành vi vi phạm quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ;  Có hành vi xâm hại đến lợi ích quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại;  Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp.

c) Cán bộ, công chức là đảng viên có hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ; Có hành vi vi phạm quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Có hành vi xâm hại đến lợi ích quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại;  Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả 

Đáp án A

Câu 3. Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng?

a) văn bản hành chính của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền

b) Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền

c) văn bản của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền

Đáp án B

Câu 4. Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020của Chính phủ về công tác văn thư thì  Trích sao gồm?

a) Trích sao từ văn bản giấy sang văn bản giấy, trích sao từ văn bản giấy sang văn bản điện tử, trích sao từ văn bản điện tử sang văn bản điện tử

b) Trích sao từ văn bản giấy sang văn bản giấy, trích sao từ văn bản giấy sang văn bản điện tử, trích sao từ văn bản điện tử sang văn bản điện tử, trích sao từ văn bản điện tử sang văn bản giấy.

c) Trích sao từ văn bản giấy sang văn bản giấy, trích sao từ văn bản điện tử sang văn bản điện tử, trích sao từ văn bản điện tử sang văn bản giấy.

Đáp án B

Câu 5. Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì Dự thảo quyết định quy phạm pháp luật của UBND được thông qua khi?

a) có hai phần ba tổng số thành viên Ủy ban nhân dân biểu quyết tán thành.

b) có quá nửa tổng số thành viên Ủy ban nhân dân biểu quyết tán thành.

c) có quá nửa tổng số thành viên Ủy ban nhân dân biểu quyết

Đáp án B

(Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi  kiến thức chung kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hà Nam năm 2020, gồm 370 câu trắc nghiệm có đáp án. ( Tải Bộ câu hỏi   Anh văn thi công chức, viên chức trình độ A2; Tải Bộ câu hỏi tin học Văn phòng tại đây)

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *