Đáp án 400 câu thi công chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh Lâm Đồng 2023

Trangtinphapluat.com giới thiệu tới bạn đọc đáp án 400 câu trắc nghiệm thi công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp năm 2023 của Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Dưới đây là một số câu trong 400 câu ôn thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Lâm Đồng 2023

Câu 7. Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào có thẩm quyền phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

a) Bộ Ngoại giao

b) Ủy ban Thường vụ Quốc hội

c) Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

d) Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Đáp án B

Câu 19. Theo Luật Tổ chức chính địa phương năm 2015, chính quyền địa phương nào không thuộc chính quyền địa phương ở nông thôn?

a) Chính quyền địa phương ở thị xã

b) Chính quyền địa phương ở tỉnh

c) Chính quyền địa phương ở huyện

c) Chính quyền địa phương ở xã

Đáp án A

đáp án 400 câu trắc nghiệm thi công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp năm 2023 của Tỉnh ủy Lâm Đồng
đáp án 400 câu trắc nghiệm thi công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp năm 2023 của Tỉnh ủy Lâm Đồng

Câu 34. Theo quy định thi hành điều lệ Đảng tính tuổi đảng của đảng viên được công nhận chính thức thì?

a) Tuổi của đảng viên được tính từ ngày cấp có thẩm quyền ra quyết định kết nạp, trừ thời gian không tham gia sinh hoạt đảng

b) Tuổi của đảng viên được tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp, trừ thời gian không tham gia sinh hoạt đảng

c) Tuổi của đảng viên được tính từ ngày cấp có thẩm quyền ra quyết định kết nạp,

d) Tuổi của đảng viên được tính từ ngày đảng viên được công nhận là đảng viên chính thức

Đáp án A

Câu 38. Theo quy định thi hành điều lệ Đảng đảng viên chuyển sinh hoạt tạm thời khi?

a) Thay đổi nơi cư trú, nơi công tác trong thời gian từ 3 tháng đến dưới 1 năm; khi được cử đi học tập trung tại các cơ sở đào tạo trong nước từ 3 tháng đến 2 năm sau đó lại trở về đơn vị cũ

b) Thay đổi nơi cư trú, nơi công tác trong thời gian từ 6 tháng đến dưới 1 năm; khi được cử đi học tập trung tại các cơ sở đào tạo trong nước từ 6 tháng đến 2 năm sau đó lại trở về đơn vị cũ

c) Thay đổi nơi cư trú, nơi công tác trong thời gian từ 9 tháng đến dưới 1 năm; khi được cử đi học tập trung tại các cơ sở đào tạo trong nước từ 6 tháng đến 2 năm sau đó lại trở về đơn vị cũ

d) Thay đổi nơi cư trú, nơi công tác trong thời gian dưới 1 năm; khi được cử đi học tập trung tại các cơ sở đào tạo trong nước dưới 2 năm sau đó lại trở về đơn vị cũ

Đáp án A

Câu 41. Theo Hướng dẫn 01-HD/TW của Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn cụ thể một số vấn đề thi hành Điều lệ Đảng, chi bộ ra Nghị quyết đề nghị xét kết nạp đảng nếu:

a) Được hai phần ba tổng số đảng viên chính thức trở lên đồng ý kết nạp

b) Được 50% số đảng viên chính thức đồng ý kết nạp

c) Được hai phần ba tổng số đảng viên trở lên đồng ý kết nạp

d) Được đảng viên chính thức của chi bộ đồng ý kết nạp

Đáp án A

Câu 42. Theo Hướng dẫn 01-HD/TW của Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn cụ thể một số vấn đề thi hành Điều lệ Đảng thì tập thể đảng ủy cơ sở ra nghị quyết đề nghị xem xét kết nạp người vào đảng:

a) Được 50% đảng ủy viên đồng ý kết nạp

b) Được hai phần ba số cấp ủy viên trở lên đồng ý kết nạp

c) Được trên một nữa số thành viên đồng ý kết nạp

d) Được đa số đảng ủy viên đồng ý kết nạp

Đáp án C

Câu 48. Điều lệ Đảng hiện hành quy định hội nghị tỉnh ủy, thành ủy, huyện ủy, quận ủy, thị ủy do:

a) Thường trực tỉnh ủy, thành ủy, huyện ủy, quận ủy, thị ủy triệu tập

b) Ban Thường vụ triệu tập

c) Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy, huyện ủy, quận ủy, thị ủy triệu tập

d) Cả phương án A, B, C đều sai

Đáp án B

Câu 49. Điều lệ Đảng hiện hành quy định hội nghị tỉnh ủy, thành ủy, huyện ủy, quận ủy, thị ủy triệu tập thường lệ:

a) 1 tháng 1 lần

b) 2 tháng 1 lần

c) 3 tháng 1 lần

d) 4 tháng 1 lần

Đáp án C

Câu 50. Kế hoạch số 11-KH/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên giai đoạn 2021 – 2025 có mấy chỉ tiêu cụ thể?

a) 03 chỉ tiêu

b) 04 chỉ tiêu

c) 05 chỉ tiêu

d) 06 chỉ tiêu

Đáp án C

Câu 51. Điều lệ Đảng hiện hành quy định tổ chức cơ sở Đảng có bao nhiêu nhiệm vụ?

a) 03 nhiệm vụ

b) 04 nhiệm vụ

c) 05 nhiệm vụ

d) 06 nhiệm vụ

Đáp án C

Câu 60. Theo quy định số 24-QĐ/TW, chỉ giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang (mà cấp trên trực tiếp là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương) khi có đủ các điều kiện sau:

a) Có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh; có nhiều đơn vị thành viên là tổ chức cơ sở trong cùng một đơn vị chính quyền hoặc cơ quan quản lý ; có số lượng từ 400 đảng viên trở lên.

b) Có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh; có nhiều đơn vị thành viên là tổ chức cơ sở trong cùng một đơn vị chính quyền hoặc cơ quan quản lý ; có số lượng từ 500 đảng viên trở lên.

c) Có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh; có nhiều đơn vị thành viên là tổ chức cơ sở trong cùng một đơn vị chính quyền hoặc cơ quan quản lý ; có số lượng từ 600 đảng viên trở lên.

d) Có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh; có nhiều đơn vị thành viên là tổ chức cơ sở trong cùng một đơn vị chính quyền hoặc cơ quan quản lý ; có số lượng từ 1000 đảng viên trở lên.

Đáp án A

Câu 141. Theo Quy định 66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Các cấp ủy, tổ chức, cơ quan đảng ban hành văn bản phải?

a) đúng yêu cầu của Thủ trưởng

b) Đúng với ý kiến chỉ đạo của cấp trên

c) phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình

d) đúng với góp ý của người sửa văn bản

Đáp án C

Câu 160. Theo Luật cán bộ, công chức 2008 thì một trong nguyên tắc trong thi hành công vụ là gì?

a) Bảo đảm cấp dưới phải phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên

b) Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt và hiệu quả.

c) Bảo đảm mối quan hệ dọc, thống nhất cấp dưới phục tùng cấp trên

d) Bảo đảm chặt chẽ, linh hoạt, sáng tạo theo quy định của pháp luật

Đáp án B

Câu 221, Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung 2019, hình thức kỷ luật nào sau đây không áp dụng đối với công chức  giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?

a) Buộc thôi việc

b) khiển trách, cảnh cáo

c) Hạ bậc lương

d) Giáng chức, cách chức

Đáp án C

Câu 237. Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức, xác định phương án đúng về người làm việc trong tổ chức trung ương nào sau đây không phải là công chức?

a) Hội Nông dân Việt Nam

b) Hội Khuyến học Việt Nam

c) Hội Cựu chiến binh Việt Nam

d) Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Đáp án B

Câu 239. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, có 3 nhóm đối tượng ưu tiên được cộng điểm ưu tiên vào vòng 2 lần lượt là bao nhiêu điểm ưu tiên?

a) 7,5 điểm; 5 điểm; 3 điểm

b) 7,5 điểm; 5 điểm; 2,5 điểm

c) 7,5 điểm; 5,5 điểm; 2,5 điểm

d) 8,5 điểm; 5 điểm; 2,5 điểm

Đáp án B

Câu 283. Theo Nghị định 112/2020-NĐ-CP, ngày 18/9/2020 của Chính phủ, Không áp dụng hình thức nào thay cho hình thức kỷ luật hành chính?

a) Hình thức kỷ luật Đảng

b) Hạ bậc lương

c) xử phạt hành chính hoặc hình thức kỷ luật đảng

d) xử phạt hành chính

Đáp án C

Câu 304. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, cơ quan, tổ chức đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, có trách nhiệm nào sau đây trong phòng, chống tham nhũng?

a) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình

b) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng;

c) Tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, tin báo về hành vi tham nhũng;

d) Cả 3 phương án A, B, C đều đúng

Đáp án D

Câu 321. Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đầu người giai đoạn 2020-2025 đạt bao nhiêu %?

a) 5,0 – 6,0%    b) 6,0% – 7,0%   c) 7,0% -8,0%   d)7,5% – 8,5%

Đáp án C

Câu 339. Theo Quy định số 212-QĐ/TW, ngày 30/12/2019 của Ban bí thư về chức năng,nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội đối với cấp tỉnh gồm mấy cơ quan?

a) UBMTTQ, Liên đoàn lao động, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh

b) UBMTTQ, Liên đoàn lao động, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Hội Cựu chiến binh

c) UBMTTQ, Liên đoàn lao động, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh

d) UBMTTQ, Liên đoàn lao động, Hội Nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải đáp án 400 câu trắc nghiệm thi công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp năm 2023 của Tỉnh ủy Lâm Đồng

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải tài liệu ôn thi tin học theo chuẩn Bộ Thông tin và Truyền thông tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *