Tài liệu thi công chức, viên chức khối Đảng tỉnh Sơn La năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh Lạng Sơn năm 2022.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh Lạng Sơn năm 2022 được biên soạn theo Thông báo số của Hội đồng thi thi công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Lạng Sơn 2022, gồm các văn bản sau:

1- Đối với thí sinh dự tuyển các vị trí việc làm là công chức

(1)- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

(2)- Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/01/2011).

(3)- Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

Tài liệu thi công chức, viên chức khối Đảng tỉnh Sơn La năm 2022
Tài liệu thi công chức, viên chức khối Đảng tỉnh Sơn La năm 2022

(4)- Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

(5)- Quy định số 66-QĐ/TW ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng.

(6)- Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 (số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019).

(7)- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

(8)- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

2- Đối với thí sinh dự tuyển các vị trí việc làm là viên chức

(1)- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

(2)- Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/01/2011).

(3)- Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

(4)- Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

(5)- Quy định số 66-QĐ/TW ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng.

(6)- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

(7)-  Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh Lạng Sơn năm 2022:

Câu 1. Quốc hội quyết định họp kín trong trường hợp nào?

a) Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc của ít nhất một phần hai tổng số đại biểu Quốc hội

b) Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc của ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội

c) Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc của ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội

          Đáp án C

Câu 2. Theo Điều lệ Đảng thì Đại hội chỉ hợp lệ khi?

a) có ít nhất hai phần ba số đại biểu hoặc đảng viên được triệu tập tham dự và có ít nhất hai phần ba số tổ chức đảng trực thuộc có đại biểu tham dự.

b) có ít nhất một phần hai số đại biểu hoặc đảng viên được triệu tập tham dự và có ít nhất hai phần ba số tổ chức đảng trực thuộc có đại biểu tham dự.

c) có hai phần ba số đại biểu hoặc đảng viên được triệu tập tham dự và có ít nhất hai phần ba số tổ chức đảng trực thuộc có đại biểu tham dự.

Đáp án A

Câu 3. Theo quy định số 24-QĐ/TW thì những trường hợp nào chưa chuyển sinh hoạt đảng chính thức?

a) Trường hợp đảng viên đang bị thanh tra, kiểm tra

b) Trường hợp đảng viên đang xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo

c) Trường hợp đảng viên đang bị thanh tra, kiểm tra và đang xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo

d) Trường hợp đảng viên đang bị thanh tra, kiểm tra hoặc đang xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đáp án D

Câu 4. Theo Hướng dẫn 01-HD/TW Chỉ xem xét kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi khi đủ các điều kiện?

a) Có sức khoẻ; đang công tác, cư trú ở cơ sở chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên hoặc do yêu cầu đặc biệt; được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

b) Có sức khoẻ và uy tín; đang công tác, cư trú ở cơ sở chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên hoặc do yêu cầu đặc biệt; được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

c) Có sức khoẻ và uy tín; đang công tác, cư trú ở cơ sở chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên hoặc do yêu cầu đặc biệt; được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

d) Có sức khoẻ và uy tín; đang công tác, cư trú ở cơ sở chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên; được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

Đáp án C

Câu 5. Theo  Quy định số 66-QĐ/TW ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng thì Bản chính là?

a) bản hoản chỉnh về nội dung, thể thức văn bản được cơ quan, tổ chức ban hành và có chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền.

b) bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản và được cơ quan, tổ chức ban hành

c) bản sao lại nguyên văn hoặc trích sao một phần nội dung từ bản chính

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án A

Câu 6. Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức thì công chức được xếp loại chất lượng theo mấy mức?

A. Bốn mức.     B. Năm mức.     C. Sáu mức.    D. Bảy mức.

Đáp án A

Câu 7.  Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác không có đơn vị cấu thành thì thành phần dự họp kiểm điểm ?

a) toàn thể công chức của đơn vị cấu thành; đại diện lãnh đạo, công đoàn, cơ quan tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức.

b) toàn thể công chức của đơn vị cấu thành; đại diện lãnh đạo, cấp ủy, công đoàn, cơ quan tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức.

c) toàn thể công chức của đơn vị cấu thành; đại diện lãnh đạo, cấp ủy, cơ quan tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức.

d) toàn thể công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức

Đáp án D

Câu 8. Đối với nâng ngạch từ ngạch nhân viên hoặc tương đương lên ngạch cán sự hoặc tương đương; từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương, thì yêu cầu về thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ đạt ở mức nào dưới đây?

a) Được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 02 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở;

b) Được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương

c) Được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất hoặc đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

Đáp án A

Câu 9.  Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào đâu?

a) nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

b) vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

c) nhu cầu công việc, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đáp án A

  • Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải:
  • Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh Lạng Sơn năm 2022, gồm 867 câu
  • Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi Viên chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh Lạng Sơn năm 2022,gồm 671 câu
  • Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải tài liệu tin học thi công chức, viên chức 6 modul tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung  công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *