Tài liệu thi nâng ngạch kiểm tra viên chính Hải quan năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc  Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi nâng ngạch công chức lên kiểm tra viên chính Hải quan của Bộ Tài chính năm 2022.

Bộ tài liệu ôn thi kiểm tra viên chính Ngành Hải quan năm 2022 được trangtinphapluat.com biên soạn theo  Thông báo số 18/TB-HĐTNNKTVTCHQ2020 ngày 17/3/2022 của Hội đồng thi nâng ngạch lên kiểm tra viên chính Hải quan năm 2020.

 1. Hiến pháp Việt Nam năm 2013.
 2. Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ bảy (Khóa XII) ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
 3. Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 năm 2015
 4. .Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
  Tài liệu thi nâng ngạch kiểm tra viên chính Hải quan năm 2022
  Tài liệu thi nâng ngạch kiểm tra viên chính Hải quan năm 2022
 5. Luật Hải quan và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành và biện pháp thi hành Luật Hải quan về: thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát; kiểm soát hải quan; địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm trong phối hợp phòng, chống buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới;  về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hải quan
 6. Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu và các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu
 7. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.
 8. Nghị định 101/2020/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ
 9. Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
 10. Nghị định 87/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
 11. Nghị định 36/2015/NĐ-CP Quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp

 12. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
 13. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư
 14. Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.
 15. Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.
 16. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
 17. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
 18. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
 19. Nghị quyết 76/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.
 20. Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án văn hóa công vụ
 21. Quyết định 65/2015/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính; và các quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính  quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan

 22. Thông tư 77/2019/TT-BTC quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

 23. Tài liệu bồi dưỡng chương trình ngạch chuyên viên chính ban hành kèm theo Quyết định 2720/QĐ-BNV ngày 28/12/2018 của Bộ Nội vụ

 24. Quyết định 2764/QĐ-TCHQ  ngày 29/10/2021 của Tổng cục Hải quan ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của Tổng cục Hải quan.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi nâng ngạch công chức lên kiểm tra viên chính Hải quan của Bộ Tài chính năm 2022

Câu 1 . Theo Hiến pháp 2013 thì Tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức đầu tư, sản xuất, kinh doanh?

a) được Nhà nước bảo hộ và không bị quốc hữu hóa.

b) được pháp luật bảo hộ và không bị quốc hữu hóa.

c) được pháp luật bảo vệ và không bị quốc hữu hóa.

d) được Nhà nước bảo vệ và không bị quốc hữu hóa.

Đáp án B

Câu 2. Để thực hiện 8 nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 26 thì có ấy nhiệm vụ trọng tâm và đột phá?

a) 2 nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhiệm vụ đột phá

b) 2 nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhiệm vụ đột phá

c) 3 nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhiệm vụ đột phá

Đáp án A

Câu 3. Chính phủ là cơ quan?

a) quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

b) hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

c) nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

Đáp án B

Câu 4. Đâu không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ?

a) Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát.

b) Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt và hiệu quả.

c) Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.

d) Tự do dân chủ

Đáp án D

Câu 5. Thời gian kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan  được xác định trong quyết định kiểm tra, nhưng tối đa là bao nhiêu ngày làm việc?

a) 03 ngày làm việc   b) 04 ngày làm việc c) 05 ngày làm việc   d) 10 ngày làm việc

đáp án C

Câu 6. Thế nào là tham nhũng?

A) Tham nhũng là hành vi của cán bộ, công chức nhà nước đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.

B) Tham nhũnglà hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi.

C) Tham nhũnglà hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.

D) Tham nhũnglà hành vi cửa quyền, hách dịch, đòi hỏi, gây khó khăn, phiền hà của người có chức vụ, quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Đáp án C 

Câu 7. Nhiệm vụ nào dưới đây thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Bộ trong lĩnh vực pháp luật?

a) Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác theo phân công

b) Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực cho chính quyền địa phương.

c) Trình Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ và các chương trình, chiến lược định hướng phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, các loại hình kinh tế tập thể, tư nhân khác thuộc các thành phần kinh tế trong ngành, lĩnh vực.

d) Phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách thuộc ngành, lĩnh vực.

Đáp án A

Câu 8. Trong chức năng nhiệm vụ và quyền hạn, Bộ Tài chính được ban hành văn bản nào dưới đây?

a) Ban hành thông tư, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

b) Ban hành Nghị định, thông tư, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

c) Ban hành Nghị quyết, thông tư, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

d) Ban hành Nghị quyết, Nghị định, thông tư, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

Đáp án A

Câu 9. Cơ quan nào dưới đây không phải là cơ quan quản lý công chức

a) Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương; Tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương;

b) Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

c) Bộ, cơ quan ngang Bộ và các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

d) Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Đáp án D

Câu 10.  “Bản sao y” là?

a) bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của bản sao y, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định.

b) bản sao chính xác phần nội dung của bản gốc hoặc phần nội dung của bản chính văn bản cần trích sao, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định.

c) bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của bản gốc hoặc bản chính văn bản, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định.

Đáp án C

 Câu 11. Mỗi hành vi vi phạm chỉ ?

a) bị xử lý một lần bằng nhiều hình thức kỷ luật

b) bị xử lý một lần bằng một hình thức kỷ luật

c) bị xử lý nhiều lần bằng nhiều hình thức kỷ luật

Đáp án B

Câu 12. Đến năm 2030, Môi trường kinh doanh của Việt Nam được xếp vào nhóm?

a) 10 quốc gia hàng đầu   b) 20 quốc gia hàng đầu c) 30 quốc gia hàng đầu  d) 40 quốc gia hàng đầu

Đáp án C

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi nâng ngạch công chức lên kiểm tra viên chính Hải quan của Bộ Tài chính năm 2022, với hơn 1000 câu trắc nghiệm có đáp án ( Lưu ý: Không có  các văn bản mục 5, 6, 11, 21-24)  .

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

phần mềm thi thử nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

Thi thử kiến thức chung nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *