Tài liệu thi công chức cấp xã thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức cấp xã thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh năm 2021, gồm 436 câu.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức cấp xã, phường thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh được trangtinphapluat.com biên soạn theo hướng dẫn của thành phố Cẩm Phả, tập trung vào các văn bản sau:

STTTên văn bảnGhi chú
1Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008.
2Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019 (Nghiên cứu phần Luật Cán bộ công chức).
3Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở xã.
4Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.
5Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
6Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
7Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
8Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  thi công chức cấp xã thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh năm 2021

Tài liệu thi công chức hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2021
Tài liệu thi công chức cấp xã thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Câu 1. Chức danh nào dưới đây không phải công chức cấp xã theo Luật Cán bộ, công chức?

a) Văn phòng – thống kê;

b) Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã);

c) Tài chính – kế toán; Tư pháp – hộ tịch; Văn hóa – xã hội.

d) Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủ ban nhân dân cấp xã

Đáp án D

Câu 2. Cán bộ, công chức cấp xã không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo thì thời gian nâng lương bị kéo dài bao nhiêu tháng,  kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực?

a) 03 tháng     b) 06 tháng  c) 09 tháng   d) 12 tháng

Đáp án B

Câu 3. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh nào?

a) Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận

b) Bí thư Chi bộ; Phó Bí thư chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố

c) Phó Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận

Đáp án A

Câu 4. Cơ quan có thẩm quyền Quyết định số lượng cụ thể công chức cấp xã theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn Bộ Nội vụ là?

a) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

c) Sở Nội vụ

Đáp án B

Câu 5. Quyền lợi nào dưới đây không phải là quyền lợi đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước?

a) Được cơ quan quản lý, sử dụng bố trí thời gian và kinh phí theo quy định;

b) Được tính thời gian đào tạo, bồi dưỡng vào thời gian công tác liên tục;

c) Được hưởng các chế độ, phụ cấp theo quy định của pháp luật;

d) Được biểu dương, khen thưởng về kết quả tốt trong đào tạo, bồi dưỡng.

Đáp án D

Câu 6. Một trong các tiêu chí xếp loại chất lượng công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không hoàn thành nhiệm vụ theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ?

a) Đơn vị xảy ra mất đoàn kết nội bộ.

b) Trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chưa cao.

c) Cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành dưới 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

d) Cả 3 phương án đều đúng

Đáp án C

Câu 7. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật tiếp tục có hành vi vi phạm mà  Nếu có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật ở hình thức nhẹ hơn hoặc bằng so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì?

a) áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn hai mức so với hình thức kỷ luật đang thi hành;

b) áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm mới.

c) áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật đang thi hành;

Đáp án C

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  thi công chức cấp xã thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh năm 2021, gồm 436 câu.

Tải tài liệu Tin học theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin TẠI ĐÂY

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *