Tài liệu ôn thi công chức cấp xã tỉnh Hà Tỉnh năm 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã, phường tỉnh Hà Tỉnh năm 2021, gồm 392 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi ôn thi kiến thức chung thi công chức cấp xã, phường tỉnh Hà Tỉnh năm 2021 được biên soạn theo hướng dẫn ôn tập của Hội đồng tuyển dụng công chức xã, phường tỉnh Hà Tỉnh, tập trung vào các chuyên đề sau:

1. Luật Cán bộ, công chức năm 2008: Nội dung tại Chương I, chương II, Chương V, Chương VI

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức năm 2019: Nội dung tại Điều 1.

3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015: Nội dung tại chương II, CHương VI

4.  Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn

5. Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và các văn bản quy phạm pháp luật về công chức cấp xã.

Tài liệu thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Hà Tỉnh 2021
Tài liệu ôn thi công chức cấp xã tỉnh Hà Tỉnh năm 2021

6.Thông tư 13/2019/TT-BNV hướng dẫn quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

7. Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ quy định về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức: Nội dung tại mục 2, chương II, ; Điều 18, Điều 20 chương III.

8.Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý, kỷ luật cán bộ công chức, viên chức.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã, phường tỉnh Hà Tỉnh năm 2021

Câu 1. Trường hợp nào dưới đây không phải cán bộ cấp xã theo Luật Cán bộ, công chức?

a) Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ;    b) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;

c) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân;    d) Chỉ huy trưởng Quân sự;

Đáp án D

Câu 2. Theo Luật Cán bộ, công chức thì Công chức cấp xã do cấp nào quản lý?

a) Do cấp xã quản lý    b) Do cấp huyện quản lý

c) Do cấp tỉnh quản lý   d) Do cấp xã và huyện quản lý

Đáp án B

Câu 3. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Chính quyền địa phương ở tỉnh là?

a) cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy bannhân dân tỉnh

b) chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy bannhân dân tỉnh

c) cấp chính quyền địa phương, trừ trường hợp cụ thể Quốc hội quy định không phải là cấp chính quyền địa phương.

Đáp án A

Câu 4. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Ban hành văn bản gì để quyết định về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh?

a) Nghị quyết     b) Quyết định   c) Chỉ thị    d) Nghị định

Đáp án A

Câu 5. Đối với công chức là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thì Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng công chức gồm mấy bước ?

a) 4 bước    b) 5 bước    c) 6 bước    d) 7 bước

Đáp ánB

Câu 6. Một trong các tiêu chí xếp loại chất lượng công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không hoàn thành nhiệm vụ theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ?

a) Đơn vị xảy ra mất đoàn kết nội bộ.

b) Trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chưa cao.

c) Cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành dưới 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

d) Cả 3 phương án đều đúng

Đáp án C

Câu 7.  Trong cùng một thời điểm xem xét xử lý kỷ luật, nếu cán bộ, công chức, viên chức có từ 02 hành vi vi phạm trở lên thì bị xử lý kỷ luật như thế nào?

a) bị xử lý kỷ luật về từng hành vi vi phạm và áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm nặng nhất, trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức bãi nhiệm, buộc thôi việc; không tách riêng từng nội dung vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức để xử lý kỷ luật nhiều lần với các hình thức kỷ luật khác nhau.

b) bị xử lý kỷ luật về từng hành vi vi phạm và áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm nặng nhất, trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức bãi nhiệm, buộc thôi việc; không tách riêng từng nội dung vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức để xử lý kỷ luật nhiều lần với các hình thức kỷ luật khác nhau.

c) bị xử lý kỷ luật về từng hành vi vi phạm và áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn hai mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm nặng nhất, trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức bãi nhiệm, buộc thôi việc; không tách riêng từng nội dung vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức để xử lý kỷ luật nhiều lần với các hình thức kỷ luật khác nhau.

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức xã, phường của tỉnh Hà Tỉnh năm 2021, gồm 392 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tải tài liệu Tin học theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin TẠI ĐÂY

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *