Trang chủ / Tag Archives: giáo dục pháp luật

Tag Archives: giáo dục pháp luật

Video: 7 Kỹ năng tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật ngoại khóa trong nhà trường

Sổ tay Kỹ năng tuyên truyền pháp luật cho thanh niên

Kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật  trong nhà trường trung học thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Giáo dục pháp luật trong nhà trường trung học (sau đây được hiểu gồm trung học phổ thông và trung học cơ sở) thực hiện thông qua …

Read More »