Tag Archives: hoạt động nhóm trẻ

Điều kiện thành lập và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non 2020

Điều kiện thành lập và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được quy định tại  Nghị định số 135/2018/NĐ-CP  ngày 04/10/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về …

Read More »