Tag Archives: Thông tư 02/2017/TT-BNV

Cách tính mức lương, phụ cấp và công tác phí đối với CBCC

Hướng dẫn xếp lương đối với công chức ngạch văn thư

Theo Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017 …

Read More »