Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Ngày 09/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 139/NQ-CP Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, theo đó:

Mục tiêu tổng quát

Cắt giảm triệt để các chi phí bất hợp lý trong tuân thủ quy định pháp luật về kinh doanh, đẩy lùi và ngăn chặn các hành vi làm phát sinh chi phí không chính thức cho doanh nghiệp; tạo dựng một môi trường kinh doanh chi phí thấp, ổn định; khuyến khích đầu tư, gia nhập thị trường và cạnh tranh.

Mục tiêu cụ thể

– Cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục kinh doanh không cần thiết , kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các quy định có liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh; hạn chế tối đa việc ban hành mới  các điều kiện kinh doanh bất hợp lý, không cần thiết.

Cắt giảm các thủ tục không cần thiết
Cắt giảm các thủ tục không cần thiết

– Đến năm 2020, cắt giảm đơn giản hóa quy định về đầu tư, đất đai, xây dựng, nộp thuế và bảo hiểm xã hội để đạt điểm số trung bình  của Asean 4 theo chỉ số môi trường kinh doanh của Ngân hàng thế giới.

–  Đến năm 2020, giảm một nửa tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng doanh nghiệp  cùng ngành phải trả chi phí không chính thức  theo khảo sát PCI đến năm 2020.

– Đến năm 2020, công khai 100% các hoạt động thanh tra, kiểm tra  và kết quả xử lý trên trang mạng internet của cơ quan có thẩm quyền.

– Đến năm 2020 chi phí thuế và bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp theo chỉ số môi trường kinh doanh  giảm xuống mức trung bình asean4.

Một số nhiệm vụ và giải pháp

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Nghị quyết số 139/NQ-CP đã đề ra nhiều vụ và giải pháp cho các bộ, ngành, địa phương, trong đó một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

– Về chi phí tuân thủ pháp luật

+ Về chi phí tuân thủ pháp luật gia nhập thị trường: Thực hiện nghiêm nhiệm vụ cắt giảm 50%  điều kiện đầu tư kinh doanh; rà soát, sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật theo hướng không quy định các nội dung có tính chất điều kiện kinh doanh; tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa chế độ báo cáo; sửa đổi Luật Đâu tư, đơn giản hóa biểu mẫu …

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động
Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động

+ Về chi phí tuân thủ pháp luật  về xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh: Rà soát, sửa đổi, bổ sung, cắt giảm các thủ tục không cần thiết về lập quy hoạch, giấy phép quy hoạch, thủ tục xin phép xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, kinh doanh; thực hiện liên thông thủ tục đầu tư…

– Về chi phí đầu tư vào sản xuất kinh doanh

+ Chi phí tín dụng và dịch vụ ngân hàng: Triển khai Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật nhằm hỗ trợ doanh nghiệp  tiếp cận các nguồn lực, góp phần giảm chi phí sản xuất, kinh doanh.

+ Chi phí lao động: Điều chỉnh tỷ lệ đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội theo hướng hài hòa quyền lợi giữa người sử dụng lao động và người lao động.

– Chi phí không chính thức:

xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu doanh nghiệp
xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu doanh nghiệp

Tăng cường thanh tra ,kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm  những đơn vị, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu,phiền hà , tạo gánh nặng cho doanh nghiệp. Xây dựng quy tắc đạo đức công vụ của cán bộ, công chức  khi phục vụ công dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin….

Phương THảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *