Thời hạn xử lý hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

THeo dự thảo Thông tư quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân mà Bộ Công an đang lấy ý kiến Nhân dân thì Thời hạn xử lý hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân được quy định như sau:

1. Công an cấp huyện hoàn thành việc xử lý, duyệt hồ sơ và chuyển hồ sơ điện tử đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân lên Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong thời hạn như sau:

a) Đối với thành phố, thị xã: Không quá 1,5 ngày làm việc đối với trường hợp cấp, đổi thẻ Căn cước công dân và không quá 05 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại thẻ Căn cước công dân, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân của công dân.

(Từ 16/10/2019: Lệ phí cấp thẻ căn cước công dân tối đa 70.000đ)

b) Đối với các huyện miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo: Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân của công dân.

c) Đối với các khu vực còn lại: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân của công dân.

Xác nhận chứng minh nhân dân
THủ tục cấp thẻ căn cước công dân

2. Tại Công an cấp tỉnh:

a) Đối với hồ sơ do Công an cấp huyện chuyển lên thì ngay trong ngày đối với trường hợp cấp, đổi và không quá 02 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại, kể từ khi nhận đủ hồ sơ điện tử, Công an cấp tỉnh phải hoàn thành việc xử lý và chuyển hồ sơ điện tử lên Trung tâm căn cước công dân quốc gia.

b) Đối với hồ sơ do Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp nhận: Không quá 02 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp phải hoàn thành việc xử lý và chuyển hồ sơ điện tử lên Trung tâm căn cước công dân quốc gia.

3. Tại Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư:

a) Đối với hồ sơ do Công an cấp tỉnh chuyển lên thì không quá 03 ngày làm việc đối với trường hợp cấp, đổi và không quá 04 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại, kể từ khi nhận đủ hồ sơ điện tử, Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư phải hoàn thành việc xử lý, phê duyệt, in hoàn chỉnh thẻ Căn cước công dân.

b) Đối với hồ sơ do Trung tâm căn cước công dân quốc gia tiếp nhận thì không quá 04 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ, phải hoàn thành việc xử lý, phê duyệt, in hoàn chỉnh thẻ Căn cước công dân.

c) Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ khi in hoàn chỉnh thẻ Căn cước công dân, thẻ Căn cước công dân phải được chuyển phát về đến nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Dự thảo Thông tư này sẽ thay thế Thông tư số 07/2014/TT-BCA ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình cấp, đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân.

Ru bi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *