Ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam

Theo Quyết định 246/QĐ-TTg năm 2016 về Ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành, thì ngày 28 tháng 11 hàng năm là “Ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam”.

Ngày truyền thống ngành chứng khoán

Quyết định cũng nêu rõ việc tổ chức ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam hàng năm phải đảm bảo các nội dung, yêu cầu sau:

1. Thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả và tránh hình thức.

Ngày truyền thống ngành chứng khoán
Ngày truyền thống ngành chứng khoán

2. Giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua lao động, công tác nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ luật pháp, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ và đạo đức cách mạng, đạo đức hành nghề của cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên trong lĩnh vực chứng khoán và thtrường chứng khoán.

3. Biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán, gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Nguyên tắc tổ chức lễ kỷ niệm ngày truyền thống

 Ngày 31/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2018/NĐ-CP Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2018, theo đó nguyên tắc tổ chức lễ kỷ niệm ngày truyền thống như sau:

– Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức.

– Chỉ tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống khi có văn bản thành lập hoặc quyết định công nhận  của cơ quan có thẩm quyền.

Quy định về lễ kỷ niệm thành lập ngành, ngày truyền thống
Quy định về lễ kỷ niệm thành lập ngành, ngày truyền thống

– Chỉ được tổ chức lễ kỷ niệm vào năm tròn (Năm tròn là năm có chữ số cuối cùng là số 0). Trường hợp bộ, ngành, cấp tỉnh đều có ngày thành lập, ngày tái lập, ngày truyền thống thì chỉ được lựa chọn một trong các ngày trên để tổ chức kỷ niệm.

– Không tặng quà và tổ chức chiêu đãi trong hoạt động kỷ niệm.

Ru bi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *