Từ ngày 10/3/2016, số lượng phó Chủ tịch UBND các cấp không quá 4 người

Theo Nghị định số 08/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân, thì kể từ ngày 10/3/2016 số lượng Phó Chủ tịch UBND các cấp tối đa không quá 4 người, cụ thể:

1. Đối với đơn vị hành chính ở nông thôn

a) Tỉnh loại I có không quá 04 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; tỉnh loại II, loại III có không quá 03 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

b) Huyện loại I có không quá 03 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; huyện loại II, loại III có không quá 02 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

c) Xã loại I có không quá 02 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; xã loại II, loại III có 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

2. Đối với đơn vị hành chính ở đô thị

a) Thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có không quá 05 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; thành phố trực thuộc trung ương còn lại có không quá 04 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

(Xem những điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019)

b) Quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương loại I có không quá 03 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương loại II, loại III có không quá 02 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

Số lượng Phó chủ tịch UBND các cấp
Số lượng Phó chủ tịch UBND các cấp

c) Phường, thị trấn loại I có không quá 02 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; phường, thị trấn loại II, loại III có 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

Trường hợp có sự điều động, tăng cường thì Phó Chủ tịch UBND được tăng cường không tính vào số lượng Phó chủ tịch nêu ở trên.

Nghị định 08 cũng quy định cụ thể về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, theo đó Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện xem xét, phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp.

Trường hợp Thủ tướng Chính phủ không phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện không phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp thì phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lýdo và yêu cầu Hội đồng nhân dân tổ chức bầu lại chức danh không được phê chuẩn.

 3. Từ 01/7/2020, cho phép xã, phường loại II có 02 Phó Chủ tịch

  Ngày 24/6/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định 69/2020/NĐ-CP  quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân,   có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020.

Theo quy định mới từ ngày 01/7/2020, xã, phường loại I và loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch UBND; xã, phường, thị trấn loại III có 01 Phó Chủ tịch UBND. Trước đây quy định xã, phường, thị trấn loại II có không quá 01 Phó chủ tịch UBND.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

2 Bình luận

  1. giam pho chu tich vay ho se lam gi

    • Nguyễn Quốc Sử

      vấn đề này sẽ làm đau đầu những người làm công tác tổ chức đây. Bạn hãy chờ xem, i hi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *