Công văn số 1498/HTQTCT-CT ngày 03/11/2016 của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực về hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực

Nội dung chính của Công văn là hướng dẫn xác định bản chính để làm cơ sở chứng thực bản sao, cụ thể:

1. Hợp đồng, giao dịch giữa tổ chức với tổ chức, tổ chức với cá nhân, cá nhân với cá nhân có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì hợp đồng, giao dịch đó được xem là BẢN CHÍNH

2. Hợp đồng, giao dịch giữa tổ chức với tổ chức, tổ chức với cá nhân được thực hiện theo quy định của pháp luật và có giá trị pháp lý (trangtinphapluat giải thích: nghĩa là có đóng dấu của tổ chức) thì hợp đồng, giao dịch đó cũng được xem là bản chính.

3. Hợp đồng, giao dịch giữa  cá nhân với nhau mà không được chứng thực thì không được xem là BẢN CHÍNH.

RU BI

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *