Kế hoạch thực hiện ngày Pháp luật Việt Nam

Ngày 03/8/2015 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1454/QĐ-BTPvề ban hành kế hoạch thực hiện Ngày Pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015, nội dung kế hoạch cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Triển khai thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật) gắn với tổng kết cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp).

– Phát huy tính tích cực, tự giác trong học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm sự gắn kết với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

2. Yêu cầu

– Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ và của Ngành Tư pháp; gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng;

Kế hoạch thực hiện ngày pháp luật VIệt Nam
Kế hoạch thực hiện ngày pháp luật VIệt Nam

– Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong tổ chức Ngày Pháp luật phù hợp với tính chất, điều kiện công tác của Bộ, ngành và từng đơn vị;

– Phát huy kết quả, kinh nghiệm triển khai Ngày Pháp luật năm 2013 và 2014; khắc phục hạn chế, thu hút sự tham gia tích cực của tất cả các đơn vị, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Bộ.

II. NỘI DUNG

1. Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015 trong cơ quan Bộ Tư pháp

1.1. Tổ chức quán triệt, phổ biến về mục đích, ý nghĩa, nội dung, chủ đề Ngày Pháp luật năm 2015

a) Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo, quán triệt, phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý về mục đích, ý nghĩa, nội dung, chủ đề và nhiệm vụ của đơn vị trong triển khai Ngày Pháp luật; lựa chọn nội dung, hình thức, cách làm phù hợp với điều kiện và đặc thù đơn vị.

b) Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn về mục đích, ý nghĩa, nội dung, chủ đề của Ngày pháp luật năm 2015 trong hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự; khuyến khích, phát động phong trào thi đua gương mẫu tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật gắn với không ngừng học tập, cập nhật kiến thức pháp luật mới để nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh nghề nghiệp, đạo đức công vụ trong thi hành công vụ; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015 phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

1.2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

– Nội dung các hoạt động:

+ Lồng ghép triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật trong các buổi sinh hoạt chuyên đề, gắn với quán triệt, phổ biến, cập nhật, giới thiệu nội dung các văn bản pháp luật mới có liên quan đến phạm vi quản lý của đơn vị, nhất là trong các buổi sinh hoạt cơ quan, đoàn thể; hoạt động chuyên môn để trau dồi, nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị;

+ Công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật trong quá trình thực thi công vụ; phát hiện kịp thời, đề xuất biện pháp xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật; tích cực phổ biến, vận động nhân dân tuân thủ và chấp hành pháp luật;

+ Động viên, khuyến khích, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hình thức mới để hưởng ứng Ngày Pháp luật trong công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ bằng các hình thức phù hợp;

+ Các hoạt động khác phù hợp với điều kiện đặc thù của từng đơn vị.

– Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan thi hành án dân sự các cấp;

– Thời gian thực hiện: Cả năm 2015.

1.3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong tuần lễ cao điểm cho viên chức, giáo viên, sinh viên, học viên các nhà trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

– Nội dung các hoạt động: Tổ chức mít tinh, tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật; phong trào thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm hình ảnh thực hiện pháp luật; các cuộc thi tìm hiểu pháp luật và các hoạt động chuyên môn khác phù hợp với tính chất, đặc điểm hoạt động của cơ quan, đơn vị;

– Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp và các trường Trung cấp Luật trực thuộc Bộ Tư pháp;

– Thời gian thực hiện: từ 02/11/2015 – 09/11/2015.

1.4. Tổ chức đợt thanh niên tình nguyện về cơ sở để tư vấn pháp luật miễn phí cho nhân dân, nhất là nhóm đối tượng đặc thù, tại địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số gắn với công tác Đoàn và phong trào thanh niên

– Đơn vị chủ trì: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Bộ Tư pháp và các tổ chức đoàn thanh niên các đơn vị thuộc Bộ;

– Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, các đơn vị có liên quan;

– Thời gian thực hiện: Từ tháng 7-11/2015.

 1.5. Tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản luật mới được thông qua năm 2014-2015 cho nhân dân bằng các hình thức phù hợp, chú trọng các văn bản pháp luật do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo

– Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

– Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ; Báo Pháp luật Việt Nam; Cục Công nghệ thông tin; Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; Vụ Pháp luật Dân sự – Kinh tế; Vụ Pháp luật Hình sự – Hành chính; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Tổng cục Thi hành án dân sự.

– Thời gian thực hiện: Từ tháng 7 – 11/2015.

1.6. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, đối thoại chính sách về những vấn đề mới hoặc cần sửa đổi, bổ sung trong chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 và 2016 để định hướng dư luận xã hội, tạo đồng thuận xã hội

– Đơn vị chủ trì: Các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo các văn bản;

– Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Văn phòng Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin.

– Thời gian thực hiện: Từ tháng 7 – 12/2015.

2. Tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến về Ngày Pháp luật và tổng kết cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp cho nhân dân

2.1. Truyền thông về Ngày Pháp luật và tổng kết cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp trên các phương tiện thông tin đại chúng

a) Tổ chức chuyên mục phổ biến, truyền thông về Ngày Pháp luật và tổng kết cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp thông qua các clip, thông điệp ngắn; thực hiện phóng sự, phỏng vấn, tọa đàm giao lưu, đưa tin, bài… trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân.

– Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

– Đơn vị phối hợp: Các đơn vị chức năng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân; Văn phòng Bộ, Vụ Pháp luật Hình sự – Hành chính;

– Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2015- 30/11/2015.

b) Xây dựng phóng sự về Ngày Pháp luật và cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp để phát hành rộng rãi trong nhân dân trong dịp Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015 và Lễ tổng kết cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp.

– Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

– Đơn vị phối hợp: Các đơn vị chức năng của Đài Truyền hình Việt Nam; Văn phòng Bộ;

– Thời gian hoàn thành: Trước 30/9/2015.

c) Xây dựng, phối hợp tổ chức đăng tải các bài viết, bài phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, các chuyên gia pháp lý, các nhà khoa học về Ngày Pháp luật và cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp trên Báo Nhân dân, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

– Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

– Đơn vị phối hợp: Báo Nhân dân, Báo Điện tử Chính phủ – Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn phòng Bộ;

– Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2015-30/11/2015.

d) Tiếp tục khuyến khích cơ quan, đơn vị, cá nhân cập nhật thông tin, viết bài đăng tải tại chuyên mục “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

– Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin;

– Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và các đơn vị thuộc Bộ;

– Thời gian thực hiện: Cả năm 2015.

đ) Xây dựng chuyên mục về Ngày Pháp luật và tổng kết cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp trên Báo Pháp luật Việt Nam; phát hành Báo Pháp luật Việt Nam số đặc biệt về Ngày Pháp luật năm 2015

– Đơn vị chủ trì: Báo Pháp luật Việt Nam;

– Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

– Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2015-30/11/2015.

e) Tổ chức họp báo thông tin về tổ chức buổi Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015 và tổng kết, trao giải thưởng cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp

– Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ Tư pháp;

– Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

– Thời gian thực hiện: Tháng 10/2015.

2.2. Biên soạn, phát hành cuốn Kỷ yếu về cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp

– Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

– Đơn vị phối hợp: Báo Pháp luật Việt Nam, Văn phòng Bộ;

– Thời gian hoàn thành: Trước 30/9/2015.

2.3. Truyền thông về Ngày Pháp luật và cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp trên các phương tiện truyền thông trực quan như pa-nô, áp phích, cờ, phướn…

a) Thiết kế mẫu các băng rôn, pa nô, áp phích, cờ, phướn… về Ngày Pháp luật và cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để sử dụng thống nhất trong cả nước

 Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ;

Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Cục Công nghệ thông tin;

– Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/8/2015.

b) Tổ chức treo mắc các băng rôn, pa nô, áp phích, cờ, phướn… về Ngày Pháp luật và cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp, trụ sở của các đơn vị thuộc Bộ

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ, các đơn vị thuộc Bộ có trụ sở riêng;

Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

– Thời gian hoàn thành: Trước ngày 02/11/2015.

3. Tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 và tổng kết cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam

3.1. Nội dung buổi lễ

Báo cáo, đánh giá kết quả 03 năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật; Báo cáo tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp và định hướng nội dung triển khai Ngày Pháp luật năm 2016.

3.2. Thành phần tham dự

– Đại diện Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ;

– Đại diện Lãnh đạo cơ quan, tổ chức ở Trung ương: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Dân vận Trung ương; Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Ban Dân nguyện của Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ; Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm toán Nhà nước; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội là thành viên của Mặt trận; Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; Liên đoàn Luật sư Việt Nam; đại diện Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương;

– Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Trung ương;

– Đại diện Lãnh đạo Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Đại diện Lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội; đại diện Lãnh đạo một số quận, huyện, phường, xã thuộc địa bàn Hà Nội (theo sự đề xuất của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội); Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội;

– Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Sở Tư pháp một số tỉnh, thành phố trên cả nước;

– Đại diện các tổ chức và cá nhân đạt giải thưởng cuộc thi;

– Đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp;

– Đại diện Lãnh đạo một số Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, các nhà tài trợ cho cuộc thi;

– Đại diện giảng viên, sinh viên, học viên Trường Đại học Luật Hà Nội; Học viện Tư pháp;

– Một số cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, Hà Nội.

Tổng số tham dự: Khoảng 600 đại biểu.

3.3. Thời gian, địa điểm tổ chức

– Thời gian: Dự kiến 20h00’ ngày 09/11/2015 (Thứ hai); tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp;

– Địa điểm: Dự kiến Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

3.4. Cơ quan tổ chức thực hiện

– Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Văn phòng Bộ.

– Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Pháp luật Hình sự – Hành chính, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Người đứng đầu các tổ chức đoàn thể cơ quan Bộ Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này hoặc lồng ghép vào các hoạt động chuyên môn của đơn vị bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, phù hợp.

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật có trách nhiệm tổng hợp, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ triển khai và báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả việc thực hiện các hoạt động được phân công.

Vụ Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Bộ có trách nhiệm đảm bảo kinh phí cần thiết để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký) 

Hà Hùng Cường

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *