loading...
Trang chủ / Search Results for: Nghị định 161/2017/NĐ-CP

Search Results for: Nghị định 161/2017/NĐ-CP

Nghị định số 161/2017/NĐ-CP quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Trách nhiệm hoàn trả của CBCC

Nghị định số 161/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi Điều 12 Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế …

Read More »