Sổ tay hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Bộ Tư pháp đang xây dựng Sổ tay hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (dự thảo), theo đó hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục, các biểu mẫu đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định 619/QĐ-TTg. Trangtinphapluat.com giới thiệu một số biểu mẫu đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật như: Báo cáo đánh giá kết quả, thành lập Hội đồng đánh giá, Quy chế hoạt động của hội đồng đánh giá….

TẢI TẠI ĐÂY

BÁO CÁO

Đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

trên địa bàn xã (phường, thị trấn) …

 1. Khái quát đặc điểm, tình hình

– Điều kiện địa lý, tự nhiên, kinh tế – xã hội, số lượng thôn, làng, bản, ấp, phum, sóc, tổ dân phố; dân số; xã (phường, thị trấn) thuộc loại nào trong các xã (phường, thị trấn) theo quy định về phân loại đơn vị hành chính.

– Thuận lợi, khó khăn trong đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Sổ tay hướng dẫn đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật
Sổ tay hướng dẫn đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật
 1. Kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
 2. Kết quả đạt được

1.1. Về chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện

1.2. Về đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

a) Kết quả thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật:

– Có …/5 tiêu chí tiếp cận pháp luật đạt từ 50% trở lên tổng số điểm tối đa

– Có …/5 tiêu chí tiếp cận pháp luật đạt dưới 50% tổng số điểm tối đa

– Tổng số điểm bị trừ: … điểm

– Tổng số điểm đạt được của 5 tiêu chí: … /100 điểm; số điểm sau khi làm tròn: … điểm.

b) Đối chiếu với các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

– Điều kiện về tổng số điểm của từng tiêu chí (nêu rõ đạt hay chưa đạt);

– Điều kiện về tổng số điểm của các tiêu chí (nêu rõ đạt hay chưa đạt);

– Điều kiện về tổng số điểm đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính (nêu rõ đạt hay chưa đạt);

– Điều kiện về cán bộ công chức cấp xã vi phạm kỷ luật theo quy định (nêu rõ các trường hợp vi phạm, hình thức bị kỷ luật…, đạt hay chưa đạt).

c) Trên cơ sở tổng hợp, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí tiếp cận pháp luật và kết quả cuộc họp Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) … tự đánh giá: Đạt/Chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.

Những tác động (tích cực, tiêu cực) của việc thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật (đối với việc cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân đối với thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, giải quyết thủ tục hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, tháo gỡ kịp thời mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn cấp xã).

Thuận lợi, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật và đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Sáng kiến, kinh nghiệm trong thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật và đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

III. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân

 1. Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật cho người dân

(Phần này nêu giải pháp cụ thể trong việc thực hiện các tiêu chí, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm sau).

 1. Kiến nghị, đề xuất

Đưa ra kiến nghị, đề xuất phù hợp với đặc thù địa phương về nhận thức, thể chế, chính sách; hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện; các điều kiện bảo đảm thực hiện và các vấn đề khác có liên quan đến xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (đối với Ủy ban nhân dân cấp trên; với các cơ quan, tổ chức có liên quan).

Nơi nhận:

– UBND huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)……;- ……….;

– Lưu: VT,…

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu)

Họ và tên

CHỦ TỊCH(Ký tên và đóng dấu)Họ và tên

 

 

Công văn đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Mẫu 05 – TCPL-II)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)….CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:       /….…, ngày … tháng … năm …

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện ….

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Căn cứ Thông tư số    /2017/TT-BTP ngày …tháng … năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn điểm số, cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Căn cứ kết quả cuộc họp đánh giá kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ngày …tháng …năm….của UBND xã;

Căn cứ….,

UBND xã …. kính đề nghị UBND huyện ……, tỉnh……xem xét, quyết định công nhận Ủy ban nhân dân xã…… đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm…..

Hồ sơ kèm theo gồm có:

 1. Báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn của Ủy ban nhân dân cấp xã.
 2. Bảng tổng hợp điểm số của các chỉ tiêu, tiêu chí tự chấm điểm.
 3. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân;
 4. Tài liệu chứng minh kết quả tự đánh giá, chấm điểm của Ủy ban nhân dân cấp xã.
 5. Tài liệu khác (nếu có).
Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT,…

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu)

Họ và tên 

 1. Biên bản họp Hội đồng đạn giá tiếp cận pháp luật (Mẫu 06 – TCPL-II)                                      
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH)…HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ

TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …/BB-HĐTCPL…, ngày… tháng… năm…

BIÊN BẢN

Họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật

Thời gian:  … giờ … ngày…tháng…năm …

Địa điểm:……………..

Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp huyện (quận, thị xã, thành phố …)………tiến hành họp để xem xét, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm ….

 1. Thành phần tham dự

Hội đồng có……thành viên tham dự (vắng …), bao gồm:

– Đồng chí: … Chủ trì cuộc họp;

– Đồng chí …- Thư ký cuộc họp;

– Các Ủy viên: ….người.

 1. Nội dung cuộc họp
 2. Đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Hội đồng thảo luận, có ý kiến tư vấn về những nội dung sau:

– Kết quả tự đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của ….. xã, phường, thị trấn trên địa bàn cấp huyện do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trình và Phòng Tư pháp tiếp nhận, tổng hợp;

– Đề xuất sáng kiến, giải pháp xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn.

– Các nội dung, vấn đề khác có liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng theo quy định.

 1. Ý kiến tư vấn của thành viên Hội đồng (ghi đầy đủ, cụ thể các ý kiến của thành viên Hội đồng tham dự họp)
 2. Ý kiến của Chủ tịch Hội đồng

Căn cứ vào kết quả thảo luận của các thành viên Hội đồng và ý kiến của các đại biểu tham dự (nếu có), Chủ tịch Hội đồng có ý kiến:

Thể hiện ý kiến về các nội dung, vấn đề thuộc trách nhiệm của thành viên Hội đồng;

– Giao Phòng Tư pháp cấp huyện hoàn thiện Biên bản họp Hội đồng và các tài liệu có liên quan trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định.

 1. Kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thông qua biểu quyết hoặc phiếu lấy ý kiến

Nêu rõ có … thành viên/…tổng số thành viên Hội đồng nhất trí trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào lúc … giờ ngày … tháng … năm….

Biên bản này được lập thành … bản, gửi…. và lưu giữ tại…

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG(Ký và ghi rõ họ tên)

 

TM. HỘI ĐỒNGCHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

 Danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Mẫu 07 – TCPL II)

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH)…..PHÒNG TƯ PHÁPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….tháng ….năm……

 DANH SÁCH CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 

STTTên xã, phường, thị trấnTổng điểm Điểm của từng tiêu chíKết quả đánh giá sự hài lòng (%)
Tiêu chí 1Tiêu chí 2Tiêu chí 3Tiêu chí 4Tiêu chí 5
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)
ILoại I (*) 
1….
2…..
….
IILoại II (**) 
3
4
….
IIILoại III (***) 
.….
…..
Nơi nhận:-….- Lưu: ….TRƯỞNG PHÒNG(Ký, ghi rõ họ, tên)

(*), (**), (***) Phân loại đơn vị hành chính loại I, loại II, loại III theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

(3) Sắp xếp xã, phường, thị trấn theo tổng số điểm đạt được từ cao xuống thấp đối với từng loại.

 Danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Mẫu 08 – TCPL – II) 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH)…..PHÒNG TƯ PHÁPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….tháng ….năm……

 DANH SÁCH CẤP XÃ CHƯA ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 

STTTên xã, phường, thị trấnLoại Tổng điểm Điểm của từng tiêu chí
Tiêu chí 1Tiêu chí 2Tiêu chí 3Tiêu chí 4Tiêu chí 5
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)
1
2
…..
Nơi nhận:-….- Lưu: ….TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH

(Chữ ký và dấu UBND)

Họ và tên

(3): Nêu rõ loại I, loại II, loại III theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Quyết định số     619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

(4) Sắp xếp xã, phường, thị trấn theo tổng số điểm đạt được từ cao xuống thấp.

 1. Quyết định công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Mẫu 09 -TCPL-II)
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH)….CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …/QĐ-UBND…, ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận (xã phường, thị trấn) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm ….

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH)….

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Căn cứ Thông tư số …/2017/TT-BTP ngày …tháng … năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn điểm số, cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Theo hồ sơ đánh giá, biên bản họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật ngày …tháng …năm … ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận … xã, phường, thị trấn (có Danh sách kèm theo) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm….

Điều 2. ………………….

          Điều 3. Hiệu lực thi hành

          Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Nơi nhận:– Như Điều…;- ….;

– Lưu: VT,… .

CHỦ TỊCH(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC IV

Một số mẫu văn bản về Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ)Số:  …/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

    ….., ngày …. tháng … năm  …

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện (quận)…

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (QUẬN)…

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Căn cứ Thông tư số…/2017/TT-BTP ngày … tháng … năm … của Bộ trưởng Bọ Tư pháp hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Căn cứ Kế hoạch số …/KH-UBND ngày …/…/2017 của Ủy ban nhân dân huyện (quận) về việc triển khai thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện (quận);

Căn cứ Công văn số …/TP ngày… của phòng Tư pháp huyện (quận) đề nghị thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện (     quận);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số…/TTr-TP ngày     tháng… năm …,

QUYẾT ĐỊNH:

         Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh…) (sau đây gọi tắt là Hội đồng), gồm các ông, bà có tên sau đây:

         Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng

         Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng

          Điều 4. Kinh phí thực hiện

          Điều 5. Hiệu lực thi hành.

         Điều 6. Trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:– Như Điều…;- ….;

– Lưu: VT, … .

CHỦ TỊCH(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

        

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ)HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

Số:  …/QĐ-HĐTCPL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc


….., ngày …. tháng … năm  …

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật của huyện (quận, thị xã, thành phố)…

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ TIẾP CẬN PHÁP LUẬT HUYỆN

 (QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ)…

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số…/2017/TT-BTP ngày … tháng … năm … của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Căn cứ Quyết định số …/QĐ-UBND ngày … tháng … năm … của Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố) về việc thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật của huyện (quận, thị xã, thành phố);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

         Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh…).

         Điều 2. …..

         Điều 3. ….. ./.

Nơi nhận:– Như Điều…;- ….;

– Lưu: VT, … .

TM. HỘI ĐỒNGCHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)        

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ)HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ TIẾP CẬN PHÁP LUẬT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện (quận, thị xã, thành phố)

(Ban hành kèm theo Quyết định số …/QĐ-HĐTCPL ngày …/…/… của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện (quận, thị xã, thành phố)) 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Điều 2. Nguyên tắc và phương thức hoạt động của Hội đồng

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng

Điều 4. Trách nhiệm của Phó Chủ tịch Hội đồng

Điều 5. Trách nhiệm của thành viên Hội đồng

Chương III

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 6. Chế độ họp Hội đồng

Điều 7. Chế độ thông tin, báo cáo

Chương IV

CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

Điều 8. Kinh phí hoạt động của Hội đồng

Điều 9. Tổ chức thực hiện.

T.M HỘI ĐỒNG

    CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *