Cấp huyện, xã được ban hành văn bản hành chính đối với lĩnh vực Luật chưa giao

Đó là trả lời của Bộ Tư pháp về việc xác định hình thức VBQPPL của cấp huyện, cấp xã, theo đó: 

Điều 30 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật  năm 2015 (Luật năm 2015) quy định: “Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật giao”. Như vậy, kể từ ngày Luật năm 2015 có hiệu lực (ngày 01/7/2016), HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã chỉ được ban hành văn bản quy phạm pháp luật khi được giao trong luật, không phải trong các loại văn bản khác. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật của cấp huyện, cấp xã được ban hành trước ngày Luật năm 2015 có hiệu lực để cụ thể hóa các quy định của văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên như: nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của các bộ thì tiếp tục có hiệu lực thi hành cho đến khi có văn bản thay thế hoặc bãi bỏ.

Như vậy, đối với với những vấn đề luật không giao hoặc chưa giao thì cấp huyện, cấp xã ban hành văn bản cá biệt để đáp ứng yêu cầu quản lý tại địa phương.

TẢI TỔNG HỢP TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA BỘ TƯ PHÁP

TỔNG HỢP 1

TỔNG HỢP 2

Rubi

 

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Chuyên Tư vấn về xử lý vi phạm hành chính.- Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo...Nhận làm bài giảng powerpoint tuyên truyền Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *