Chi phí tiếp cận thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin

Chi phí tiếp cận thông tin theo quy định tại Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin như sau:

– Công dân được cung cấp thông tin không phải trả phí, lệ phí, trừ trường hợp luật khác có quy định.

–  Người yêu cầu cung cấp thông tin phải trả chi phí thực tế để in, sao, chụp, gửi thông tin.

Chi phí tiếp cận thông tin
Chi phí tiếp cận thông tin

Theo quy định tại Thông tư 46/2018/TT-BTC quy định về chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 14/5/2018 thì chi phí tiếp cận thông tin (in, sao chụp thông tin) như sau:

STT

Công việc thực hiện

Đơn v tính

Mc thu (đồng)

1

Phô tô tài liệu giấy (đã bao gồm vật tư)

 

 

1.1

Phô tô đen trắng

Trang A4

3.000

1.2

Phô tô màu

Trang A4

18.000

2

In từ phim, ảnh gốc (đã bao gồm vật tư)

 

 

2.1

Cỡ từ 15×21 cm trở xuống

Tm

36.000

2.2

Cỡ từ 20x25cm đến 20x30cm

Tấm

54.000

2.3

Cỡ từ 25x35cm đến 30x40cm

Tm

135.000

3

In sao tài liệu ghi âm (không bao gồm vật tư)

Phút nghe

27.000

4

In sao phim điện ảnh (không bao gồm vật tư)

Phút chiếu

54.000

5

In tài liệu đã số hóa (toàn văn tài liệu – thông tin cấp 1)

 

 

5.1

– In đen trắng (đã bao gồm vật tư)

Trang A4

2.000

5.2

– In màu (đã bao gồm vật tư)

Trang A4

14.000

 

– Mức chi phí phô tô tài liệu khổ A3 bằng 2 lần mức chi phí phô tô tài liệu khổ A4;– Mức chi phí phô tô tài liệu khổ A2 bằng 4 lần mức chi phí phô tô tài liệu khổ A4;

– Mức chi phí phô tô tài liệu khổ Abằng 8 lần mức chi phí phô tô tài liệu khổ A4;

– Mức chi phí phô tô tài liệu khổ Abằng 16 lần mức chi phí phô tô tài liệu khổ A4.

Đối với cơ quan nhà nước cung cấp thông tin đóng trên địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, mức thu như sau:

– Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, mức thu bằng 70% mức thu quy định nêu trên

– Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, mức thu bằng 50% mức thquy định nêu trên

Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được xác định theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CPngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *