Ban Thanh tra nhân dân cấp xã được hỗ trợ 5 triệu/năm

Ngày 07/12/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng nam ban hành Nghị quyết Số: 47 /2017/NQ-HĐND Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, theo đó: Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn được thành lập theo Điều 68 Luật Thanh tra năm 2010 (sau đây gọi chung là Ban Thanh tra nhân dân cấp xã) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, được hỗ trợ kinh phí hoạt động như sau:

Ban Thanh tra nhân dân cấp xã được hỗ trợ 5 triệu/năm
Ban Thanh tra nhân dân cấp xã được hỗ trợ 5 triệu/năm

1. Mức kinh phí hỗ trợ: 05 triệu đồng/Ban/năm.
2. Nguồn kinh phí thực hiện: Mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã do ngân sách tỉnh
3. Những nội dung liên quan khác thực hiện theo quy định tại Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.
Nghị quyết 47/2017/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2017.

ru bi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *