Trang chủ / BÀI VIẾT HAY / Tin tức Quảng Nam / Quảng Nam bãi bỏ mức hỗ trợ đóng BHXH, BHYT cho cán bộ không chuyên trách

Quảng Nam bãi bỏ mức hỗ trợ đóng BHXH, BHYT cho cán bộ không chuyên trách

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM

Số:    51    /2017/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Quảng Nam, ngày 07 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về bãi bỏ Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Mục II Điều 1 Nghị quyết số 155/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 tháng 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho cán

bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ 06

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 tháng 2015;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Xét Tờ trình số 6545/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 155/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; bảo hiểm y tế tự nguyện cho cán bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 83/BC-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Mục II Điều 1 Nghị quyết số 155/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 tháng 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

  1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
  2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
  3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2017.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, kỳ họp thứ 06 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017./.

(Quảng Nam tạm thời dừng tuyển dụng mới công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách)

Nơi nhận:

– UBTVQH;

– VP: QH, CTN, CP;

– Ban CTĐB-UBTVQH;

– Bộ Nội vụ;

– Cục KT VBQPPL – Bộ Tư pháp;

– Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh;

– UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;

– Các Ban HĐND tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;

– VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;

– Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;

– TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

– Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

– TTXVN tại Q.Nam;

– Báo Q.Nam, Đài PT-TH Q.Nam;

– VP HĐND tỉnh: CPVP, CV;

– Lưu: VT, TH (Minh).

CHỦ TỊCH

 

 

                         (đã ký)

 

Nguyễn Ngọc Quang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Chuyên Tư vấn về xử lý vi phạm hành chính.- Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo...Nhận làm bài giảng powerpoint tuyên truyền Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *