Tỉnh Quảng Nam chi hỗ trợ 3 triệu đồng/Ban thanh tra nhân dân cấp xã

Ngày 04/5/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 1433/QĐ-UBND về cấp kinh phí cho các địa phương để chi hoạt động năm 2018 cho Ban Thanh tra nhân dân cấp xã.

Ban Thanh tra nhân dân cấp xã được hỗ trợ tăng thêm 3 triệu đồng/năm

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam cấp cho các địa phương  tổng số tiền 732.000.000đ, tương ứng với Ban Thanh tra nhân dân cấp xã được hỗ trợ 3 triệu đồng tăng thêm/năm, từ nguồn Quản lý hành chính chưa phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2018 để bổ sung nguồn chi hỗ trợ hoạt động Ban Thanh tra nhân dân  xã năm 2018.

Hỗ trợ kinh phí cho Ban thanh tra nhân dân cấp xã
Hỗ trợ kinh phí cho Ban thanh tra nhân dân cấp xã

Trước đó, vào ngày 06/02/2018, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 550/QĐ-UBND Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX tại kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 07/12/2017, quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, theo đó:

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng mức kinh phí hỗ trợ là Ban thanh tra nhân dân cấp xã trên dịa bàn tỉnh Quảng Nam được thành lập theo Điều 68 Luật Thanh tra  năm 2010.

Kinh phí hỗ trợ la 5 triệu/ban/năm.

Nguồn kinh phí hỗ trợ: Hằng năm ngân sách sẽ bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước các địa phương để hỗ trợ cho Ban thanh tra nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *