Mức phụ cấp đối với cán bộ thực hiện nhiệm vụ nông thôn mới

Mức phụ cấp đối với cán bộ thực hiện nhiệm vụ nông thôn mới được quy định tại  Quyết định số 4409/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với Ban Chỉ đạo, cán bộ chuyên trách, cán bộ kiêm nhiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 – 2020, thì:

Chế độ phụ cấp với cán bộ làm nông thôn mới

  1. Cấp tỉnh:

1.1. Các thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo NTM tỉnh: 0,6.

1.2. Các thành viên khác của Ban Chỉ đạo NTM tỉnh: 0,4.

1.3. Văn phòng Điều phối NTM tỉnh:

a) Đối với các thành viên kiêm nhiệm hành chính:

– Chánh Văn phòng: Hệ số 2,0;

– Phó Chánh Văn phòng: Hệ số 1,5;

– Phụ trách kế toán: Hệ số 0,7;

– Bộ phận giúp việc (bao gồm: văn thư, thủ quỹ): Hệ số 0,5.

Mức hỗ trợ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Nam
Chế độ hỗ trợ đối với cán bộ phụ trách nông thôn mới

b) Đối với các thành viên chuyên trách:

– Phó Chánh Văn phòng chuyên trách: 0,6

– Các thành viên chuyên trách khác (bao gồm: Công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ, hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế được giao) làm việc trực tiếp tại Văn phòng Điều phối NTM tỉnh (không bao gồm thành viên kiêm nhiệm): 0,4.

c) Đối với các thành viên kiêm nhiệm từ các Sở, ngành liên quan: 0,3.

  1. Cấp huyện:

2.1. Trưởng, phó Ban Chỉ đạo NTM: 0,5.

2.2. Thành viên khác của Ban Chỉ đạo NTM: 0,3.

2.3. Chánh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM: 0,3.

2.4. Cán bộ chuyên trách (bao gồm: Công chức, viên chức, hợp đồng lao động) làm việc tại Văn phòng Điều phối NTM cấp huyện và cán bộ kiêm nhiệm từ các cơ quan, đơn vị cấp huyện: 0,2;

2.5. Thu nhập tăng thêm của các thành viên chuyên trách NTM được điều động, biệt phái đến làm việc trực tiếp tại Văn phòng Điều phối NTM cấp huyện được hưởng ở cơ quan, đơn vị cũ.

  1. Cấp xã:

3.1. Trưởng, phó Ban Chỉ đạo xây dựng NTM: 0,3.

3.2. Các thành viên khác của Ban Chỉ đạo xây dựng NTM: 0,2.

3.3. Các thành viên Ban Quản lý NTM xã hưởng phụ cấp kiêm nhiệm quy định tại Thông tư số 72/2010/TT-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư tại 11 xã thực hiện Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

3.4. Cán bộ chuyên trách NTM xã: 0,3.

  1. Ban Phát triển thôn:

– Trưởng, phó ban: 0,2;

– Các thành viên khác: 0,1.

Ru bi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *