Quảng Nam ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất

    Ngày 21/5/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định  04/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh (Có hiệu lực 01/6/2018), theo đó:

        1.  Đối tượng được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất gồm:  Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân (gọi chung là khách hàng hoặc người)  thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55, Điều 56 Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

          Đối tượng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án  đầu tư phải đảm bảo các điều kiện sau:

  • Có năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ  của dự án đầu tư, cụ thể:

+ Có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng;

+ Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20%  tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha; không thấp hơn 15%  tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từi 20ha trở lên;

+ Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án được thể hiện bằng văn bản cam kết của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.

Đối tượng là hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở của hộ gia đình, cá nhân thì không cần phải đáp ứng điều kiện nêu trên (trừ điều kiện không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai…)

2. Điều kiện để thửa đất hoặc khu đất (gọi chung là thửa đất) để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Đã có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

Đất đã được giải phóng mặt bằng;

Có phương án đấu giá và quyết định đấu giá quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Tải Quyết định  04/2018/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *