Quảng Nam: Các cơ quan nhà nước không ký hợp đồng lao động mới mà tiếp tục thi công chức

Đó là ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tại  cuộc họp giao ban ngày 03/4/2017, cụ thể: theo Thông báo số 116/TB-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2017 thì:

Chủ tịch UBND cấp huyện, Thủ trưởng các Sở , Ban, Ngành không thực hiện việc ký hợp đồng lao động để làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Trường hợp phát sinh nhu cầu cần tuyển dụng công chức, viên chức trong chỉ tiêu biên chế thì tổng hợp gửi Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh tổ chức thi tuyển để bố trí theo vị trí việc làm được phê chuẩn.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *