Quảng Nam chấm dứt việc ấn định mức đóng góp của Nhân dân đối với một số loại Quỹ

Ngày 03/10/2019, HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết số 22/NQ-HĐND Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nâng cao hiệu quả công tác huy động, sử dụng các loại quỹ, khoản đóng góp của người dân trên địa bàn tỉnh, theo đó:

1. Quá nhiều quỹ tạo gánh nặng cho người dân

Nghị quyết 22/NQ-HĐND đánh giá bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác huy động, quản lý, sử dụng các loại quỹ, khoản đóng góp tự nguyện của người dân còn một số vấn đề đáng quan tâm như: phương thức huy động các loại quỹ chưa bảo đảm đúng nguyên tắc dựa trên sự tự nguyện đóng góp của nhân dân. Phát sinh nhiều loại quỹ, khoản đóng góp tạo gánh nặng cho người dân. Một số loại quỹ, khoản đóng góp do các hội, đoàn thể phát động trùng lắp về mục đích, ý nghĩa, tương đồng về nhiệm vụ chi, đối tượng hỗ trợ với các loại quỹ có chủ trương từ trung ương, hoặc trùng lắp giữa các hội, đoàn thể với nhau. Một số loại quỹ, khoản đóng góp được lập ở cấp huyện và cấp xã không đúng thẩm quyền, không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Quản lý, sử dụng các loại quỹ, khoản đóng góp còn nhiều hạn chế như: thiếu quy chế, phân công nhân sự quản lý sai nguyên tắc, chi quỹ chưa đúng quy định,… Công khai, minh bạch các loại quỹ, khoản đóng góp còn hạn chế; hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc huy động, quản lý, sử dụng các loại quỹ, khoản đóng góp trong nhân dân chưa được triển khai thường xuyên; công tác phổ biến, quán triệt, tập huấn nghiệp vụ quản lý, tài chính kế toán các loại quỹ, khoản huy động chưa được quan tâm đúng mức.

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nâng cao hiệu quả công tác huy động, sử dụng các loại quỹ, khoản đóng góp của người dân trên địa bàn tỉnh
Quảng Nam bỏ quy định mức đóng góp bắt buộc đối với một số Quỹ

Việc tổ chức thu Quỹ Phòng chống thiên tai ở một số địa phương chưa chặt chẽ, có nơi chưa thu trong các năm 2016, 2017; số thu đạt thấp, nhất là đối với các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập.

2. Chấm dứt việc ấn định mức đóng góp

Từ những tồn tại, hạn chế nêu trên, Nghị quyết 22/NQ-HĐND yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương liên quan:

– Chấm dứt việc ấn định mức đóng góp của người dân hoặc hộ gia đình đối với các loại quỹ, khoản huy động nằm ngoài danh mục các loại quỹ bắt buộc và có chủ trương từ trung ương. Các hội, đoàn thể chỉ thực hiện việc vận động tạo quỹ hoạt động phong trào từ các cá nhân, hội viên, đoàn viên, tổ chức kinh tế, xã hội, nhân đạo, từ thiện theo nguyên tắc tự nguyện.

– Vận động sự đóng góp tự nguyện của tổ chức, công dân vào các Quỹ Bảo trợ trẻ em, Đền ơn đáp nghĩa, Vì Người nghèo với phương thức, thời điểm phù hợp. Không ấn định mức đóng góp tối thiểu cho người dân để làm căn cứ giao chỉ tiêu vận động. Có kế hoạch quản lý, sử dụng quỹ hợp lý ở từng cấp, đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, hiệu quả, ý nghĩa.

– Các hội, đoàn thể và chính quyền địa phương từ tỉnh đến cơ sở không tự đặt ra các loại quỹ, khoản huy động.

Tải toàn văn Nghị quyết số 22/NQ-HĐND Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nâng cao hiệu quả công tác huy động, sử dụng các loại quỹ, khoản đóng góp của người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *