Quảng Nam: Quy định mức kinh phí thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết XDĐSVH

Ngày 19/7/2018, HĐND tỉnh Quảng Nam thông qua Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND Quy định mức bố trí kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2018, theo đó:

Kinh phí đảm bảo thực hiện cuộc vận động của UBMDTQVN cấp xã:

– Đối với các xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ; xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn  vùng dân tộc thiểu số  và miền núi theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020; xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn  vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020: 25.000.000đ năm/xã.

– Đối với các xã còn lại 20.000.000đ/năm/xã.

Quy định mức bố trí kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Quy định mức bố trí kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Mức chi đối với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư

– Đối với các khu dân cư của các xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ; xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn  vùng dân tộc thiểu số  và miền núi theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ; xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định 131/QĐ-TTg : 10.000.000đ/năm/khu dân cư.

– Đối với khu dân cư quy mô dân số dưới 700 hộ dân: 8.000.000đ/năm/khu dân cư.

Đối với khu dân cư quy mô dân số từ 700 hộ dân trở lên, cứ tăng thêm 200 hộ dân thì được hỗ trợ thêm 1.000.000đ/năm/khu dân cư.

Kinh phí thực hiện do ngân sách tỉnh đảm bảo 100%. Riêng đối với thành phố Tam Kỳ, Hội An, thị xã Điện bàn , huyện Núi Thành tự đảm bảo từ nguồn ngân sách của địa phương.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *