Quảng Nam: Quy định hỗ trợ thoát nghèo bền vững, giai đoạn 2018-2020

Ngày 19/7/2018, HDND tỉnh Quảng Nam thông qua Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND Quy định một số nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh, theo đó:

1. Mức hỗ trợ thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo

– Dự án do cấp tỉnh thực hiện: Tối đa 500.000.000đ/dự án

– Dự án do cấp huyện thực hiện: Tối đa 400.000.000đ/dự án

– Dự án do cấp xã thực hiện: Tối đa 300.000.000đ/dự án

Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND Quy định một số nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh QUảng nam
Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND Quy định một số nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh QUảng nam

2.  Mức hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo  tham gia Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo

– Mức hỗ trợ hộ nghèo: Tối đa 20 triệu đồng/hộ

– Mức hỗ trợ hộ cận nghèo không vượt quá 85%  mức hỗ trợ tối đa của hộ nghèo: Tối đa 17 triệu đồng/hộ

– Mức hỗ trợ hộ mới thoát nghèo không vượt quá 70%  mức hỗ trợ tối đa của hộ nghèo: Tối đa 14 triệu đồng/hộ (hộ mới thoát nghèo được công nhận thoát nghèo không quá 36 tháng tính đến thời điểm hỗ trợ).

Ngoài ra Nghị quyết  còn quy định nội dung hỗ trợ cho người nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất  và nhân rộng mô hình giảm nghèo; Nội dung và mức chi chuyên môn thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển  ngành nghề và dịch vụ.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2018.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *