Quy định mức chi cho hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 19/7/2018, HĐND tỉnh Quảng Nam thông qua Nghị quyết  24/2018/NQ-HĐND Quy định về nội dung, định mức chi và điều kiện đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Nam, có hiệu lực 01/8/2018.

Theo đó một số mức chi cho hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam quy định như sau:

1. Chi xây dựng và hoàn thiện văn bản

– Chi soạn thảo báo cáo tham luận tại Hội nghị, hội thảo, giao ban: Cấp tỉnh 1.000.000đ/báo cáo, cấp huyện 500.000đ/báo cáo, cấp xã 300.000đ/báo cáo.

Nghị quyết  24/2018/NQ-HĐND Quy định về nội dung, định mức chi và điều kiện đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Nam
Nghị quyết  24/2018/NQ-HĐND Quy định về nội dung, định mức chi và điều kiện đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Nam

– Nội dung chi cho công tác xây dựng chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kỳ, hằng năm; chi xây dựng báo cáo trình Hội đồng nhân dân, Đảng đoàn hội đồng nhân dân (cấp tỉnh), Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, cấp tỉnh: 1000.000đ/văn bản, cấp huyện: 700.000đ/văn bản, cấp xã 300.000đ/văn bản.

– Xây dựng báo cáo tổng hợp chung ký kiến thảo luận tổ trình kỳ họp hội đồng nhân dân, cấp tỉnh 2.000.000đ/báo cáo/kỳ họp, cấp huyện 1.500.000đ/báo cáo/kỳ họp, cấp xã 800.000đ/báo cáo/kỳ họp.

2. Kinh phí hoạt động của tổ đại biểu

Khoán kinh phí hoạt động của Tổ đại biểu hội đồng nhân dân: Cấp tỉnh 5000.000đ/năm/tổ, cấp huyện 3.000.000đ/năm/tổ, cấp xã 1.500.000đ/năm/tổ.

3. Chi phục vụ hoạt động tiếp xúc cử tri

Hỗ trợ mỗi điểm tiếp xúc cử tri (trang trí, âm thanh, thuê địa điểm, nước uống, bảo vệ và các khoản chi phí khác), cấp tỉnh 1000.000đ/điểm, cấp huyện 700.000đ/điểm, cấp xã 500.000đ/điểm.

Trường hợp đại biểu hồi đồng nhân dân nhiều cấp tổ chức tiếp xúc cử tri vào cùng thời gian, địa điểm thì áp dụng mức hỗ trợ cao nhất.

4. Điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu hội đồng nhân dân

– Hỗ trợ khai thác, cung cấp thông tin cho đại biểu HĐND không hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

+ Khoán kinh phí khai thác thông tin: 100.000đ/người/tháng.

Nghị quyết  24/2018/NQ-HĐND Quy định về nội dung, định mức chi và điều kiện đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Nam
Nghị quyết  24/2018/NQ-HĐND Quy định về nội dung, định mức chi và điều kiện đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Nam

+ Khoán kinh phí dịch vụ bưu chính, cấp tỉnh: 200.000đ/người/năm, cấp huyện 50.000đ/người/năm, cấp xã 100.000đ/người/năm.

– Hỗ trợ trang phục: mỗi đại biểu HĐND các cấp được hỗ trợ tiền may trang phục không quá 5 triệu đồng/đại biểu/nhiệm kỳ. Trường hợp là đại biểu HĐND 2 cấp thì được hưởng chế độ trang phục ở cả 2 cấp.

– Hỗ trợ công tác phí cho đại biểu HĐND không hưởng lương từ ngân sách: Khoán hỗ trợ công tác phí hằng tháng, cấp tỉnh 300.000đ/đại biểu/tháng, cấp huyện 200.000đ/đại biểu/tháng, cấp xã 100.000đ/đại biểu/tháng.

Hỗ trợ hoạt động, cấp tỉnh 1000.000đ/người/năm, cấp huyện 700.000đ/người/năm, cấp xã 500.000đ/người/năm.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *