Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân có phải là văn bản quy phạm pháp luật

Việc xác định một văn bản là văn bản quy phạm pháp luật hay văn bản cá biệt để ban hành cho đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền không phải là việc dễ dàng. Bởi lẽ việc quy định thế nào là văn bản quy phạm pháp luật và việc liệt kê văn bản quy phạm pháp luật sẽ không bao quát hết các vấn đề phát sinh trên thực tế.

Chính vì vậy mà cùng một văn bản có địa phương ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhưng có địa phương ban hành văn bản hành chính, tạo sự không thống nhất trong áp dụng, ban hành văn bản. Chẳng hạn như Nghị quyết về nội quy kỳ họp hội đồng nhân dân.

Tiêu chí để xác định văn bản quy phạm pháp luật?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì: Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện.

Cách xác định văn bản quy phạm pháp luật
Nội quy kỳ họp là văn bản QPPL hay văn bản thông thường

Tại Điều 3 Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn xác định văn bản quy phạm do Hội đồng nhân dân và quyết định do Ủy ban nhân dân ban hành không phải là văn bản quy phạm pháp luật trong các trường hợp sau.

 Các Nghị quyết: miễn nhiệm, bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân và các chức vụ khác. Phê chuẩn kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và bầu các chức vụ khác. Giải tán Hội đồng nhân dân; phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. Thành lập, sáp nhập, giải thể cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân. Quyết định thành lập các ban, ban chỉ đạo, hội đồng, Ủy ban để thực hiện nhiệm vụ trong một thời gian xác định. Tổng biên chế ở địa phương;  dự toán, quyết toán ngân sách địa phương, Các nghị quyết, quyết định khác không có nội dung quy định tại các Điều 27, 28, 29 và 30 của Luật.

Nội quy không phải là văn bản quy phạm pháp luật

Căn cứ vào các quy định trên cho thấy tuy dự thảo Nghị quyết đáp ứng tiêu chí “được áp dụng lặp đi, lặp lại nhiều lần”, không nằm trong các trường hợp không phải là văn bản quy phạm pháp luật, nhưng đây là văn bản mang tính chất nội bộ, chỉ áp dụng đối với Hội đồng nhân dân, không áp dụng ra bên ngoài. Do đó, nghị quyết về Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân không cần thiết phải ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật.

Rất mong nhận được ý kiến trao đổi của bạn đọc.

Phương thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *