Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật

Ngày 26/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hàn Quyết định số 242/QĐ-TTg  Phê duyệt “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018 – 2022, theo đó:

1. Mục tiêu chung của Đề án:

  • Triển khai thực hiện mốt số giải pháp cơ bản đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, hướng đến mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của hệ thống pháp luật.
  • Từng bước khắc phục, hạn chế những bất cập hiện nay trong tổ chức thi hànhpháp luật, tạo tiền đề cho sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thj hành pháp luật.
    Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật
    Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật

2. Mục tiêu cụ thể của Đề án:

  • Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa các quy định hiện hành về tổ chức thi hànhpháp luật; thực hiện nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách phục vụ việc xây dựng hoàn thiện việc tổ chức thi hành pháp luật.
  • Nâng cao chất lượng một số hoạt động tổ chức thi hànhpháp luật, trong đó tập trung giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức thi hành pháp luật; đổi mới công tác theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật; tăng cường năng lực phản ứng chính sách; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi hành pháp luật.
  • Bảo đảm các điều kiện cần thiết để phục vụ tổ chức thi hành pháp luật, nhất là trong bối cảnh Đảng, nhà nước ta thực hiện chính sách tinh, giảm biên chế.

Đối tượng thực hiện Đề án là các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thời gian thực hiện Đề án từ năm 2018 đến 2022.

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *