Sự khác nhau giữa Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Tổ chức HĐND-UBND (tiếp theo phần 1)

Sự khác nhau giữa Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Tổ chức HĐND-UBND – phần 1

Sự khác nhau giữa Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Tổ chức HĐND-UBND ( phần 2)

Sự khác nhau giữa Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Tổ chức HĐND-UBND ( phần 3)

Sự khác nhau giữa Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Tổ chức HĐND-UBND ( phần cuối)

7. Về ủy quyền thực hiện nhiệm vụ
Luật TCHĐND-UBND có 2 điều khoản quy định về ủy quyền, đó là UBND cấp tỉnh tổ chức hoặc được uỷ quyền tổ chức các cuộc triển lãm, hội chợ, sinh hoạt văn hoá, thể dục thể thao quốc gia, quốc tế trên địa bàn tỉnh; UBND được ủy quyền cho các cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật.Luật TCCQĐP có điều riêng quy định cụ thể về ủy quyền giữa cơ quan hành chính cấp trên với UBND cấp dưới và tổ chức khác và cơ quan được ủy quyền không được ủy quyền lại.
8. Về thẩm quyền của HĐND tỉnh
– Luật TCCQĐP quy định rộng hơn thẩm quyền của HĐND tỉnh, trong đó có vấn đề bãi bỏ văn bản trái pháp luật của UBND, Chủ tịch UBND và HĐND cấp dưới. So với Luật TCHĐND-UBND thì quy định trên điều chỉnh rộng hơn, không phân biệt hình thức văn bản, trước đây HĐND tỉnh chỉ được bãi bỏ Quyết định, Chỉ thị của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND cấp huyện trái pháp luật, còn các văn bản khác thì không như công văn, thông báo…So sánh Luật Tổ chức chính quyền địa phương với Luật Tổ chức HĐND và UBND

So sánh Luật Tổ chức chính quyền địa phương với Luật Tổ chức HĐND và UBND- Trong lĩnh vực xây dựng chính quyền địa phương: Luật TCCQĐP quy định thêm thẩm quyền của HĐND tỉnh trong việc bầu, miễn nhiệm Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

– Luật TCCQĐP mở rộng thẩm quyết quyết định biên chế công chức của HĐND tỉnh, trước đây thì HĐND tỉnh chỉ thông qua rồi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Xem bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *