Tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật,nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên

Trangtinphapluat.com trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải cơ sở cho hòa giải viên do Bộ Tư pháp phát hành. Tài liệu Gồm 3 phần:

PHẦN 1. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT VỀ HÒA GIẢI CƠ SỞ

MỤC LỤC

Tài liệu tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở
Tài liệu tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở
 Trang
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ………………………..2
1. Khái niệm hòa giải…………………………………………………………………………..2
2. Các hình thức hòa giải………………………………………………………………………2
3. Vai trò và ý nghĩa của hòa giải ở cơ sở………………………………………………4
II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHÁP LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TẠI VIỆT NAM………………………………………………….5
1. Giai đoạn trước cách mạng tháng Tám……………………………………………….5
2. Giai đoạn từ tháng 8/1945 đến ngày 25/12/1998………………………………….6
3. Giai đoạn từ 1998 đến nay………………………………………………………………..7
III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH…………………………………………………9
1. Phạm vi điều chỉnh…………………………………………………………………………..9
2. Phạm vi hòa giải………………………………………………………………………………10
3. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở…………………………………..14
4. Chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở………………………………………18
5. Hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở………………………………………19
6. Hòa giải viên, tổ hòa giải…………………………………………………………………..21
7. Hoạt động hòa giải ở cơ sở………………………………………………………………..27
8. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động hòa giải ở cơ sở……….34

  PHẦN 2. KIẾN THỨC PHÁP LUẬT DÀNH CHO HÒA GIẢI VIÊN CƠ SỞ

MỤC LỤC

Chuyên đề 1. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật…..….3
Chuyên đề 2. Lĩnh vực pháp luật dân sự……………………….…16
Chuyên đề 3. Lĩnh vực pháp luật hôn nhân và gia đình………….182
Chuyên đề 4. Lĩnh vực pháp luật đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường…274
Chuyên đề 5. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý……………342
Chuyên đề 6. Những nội dung pháp luật khác liên quan……………369

 (Giải pháp để nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở)

PHẦN 3. NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG HÒA GIẢI CƠ SỞ

MỤC LỤC

 Trang
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XUNG ĐỘT VÀ GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT

2

1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại xung đột………………………………………………..

2

2. Giải quyết xung đột…………………………………………………………………………………

6

I. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH HÒA GIẢI………………………………..…………

10

1. Bước 1. Trước khi hòa giải…………………………………………………….

10

2. Bước 2. Tiến hành hòa giải……………………………….…………….……..

12

3. Bước 3. Sau khi hòa giải……………………………………………………….

14

II. KỸ NĂNG HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ..…………………………………………….

16

1. Kỹ năng tiếp cận đối tượng để nắm bắt thông tin về vụ, việc hòa giải và nhu cầu lợi ích của các bên……………………………………………………………..

16

2. Kỹ năng xem xét, xác minh vụ, việc……………………….…………….……

23

3. Kỹ năng tìm mâu thuẫn, xung đột lợi ích cốt lõi, nguyên nhân chủ yếu…….

25

4. Kỹ năng tra cứu, tìm kiếm văn bản pháp luật, tìm kiếm giải pháp tư vấn cho các bên……………………………………………………………….…………….

28

5. Kỹ năng chuẩn bị tổ chức, điều hành, kiểm soát buổi hòa giải………………..

33

6. Kỹ năng giải thích, thuyết phục, hướng dẫn các bên tự thỏa thuận dàn xếp mâu thuẫn, tranh chấp………………………………………………………………….……

36

7. Kỹ năng ghi chép của hòa giải viên; ghi sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở; lập văn bản hòa giải thành, văn bản hòa giải không thành…………………………….

37

8. Kỹ năng lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật trong quá trình hòa giải ở cơ sở

44

PHỤ LỤC I. Một số câu ca dao, tục ngữ được vận dụng trong hòa giải ở cơ sở…..

47

PHỤ LỤC II. Danh mục các tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình cần vận động xóa bỏ hoặc cấm áp dụng………………………………………………………………………

52

PHỤ LỤC III. Một số vụ, việc hòa  giải điển hình ở cơ sở……………………………….

54

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *