Văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh cần phải được đăng báo Đảng địa phương

Theo Điều 8 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004 và khoản 1, 2 Điều 7 của Nghị định 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật này, thì:

Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

– Phải được đăng toàn văn trên một tờ báo in chính thức của Đảng bộ cấp tỉnh trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân thông qua hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký ban hành.

Văn bản QPPL phải được đăng công báo
Văn bản QPPL phải được đăng công báo

– Phải được đăng trên Công báo cấp tỉnh chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân thông qua hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký ban hành. Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức việc đăng Công báo cấp tỉnh văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp.

Quy định của Luật và văn bản hướng dẫn thi hành là vậy, nhưng thực tế việc đăng báo cũng như đăng công báo văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành thời gian qua luôn không đảm bảo về mặt thời gian, hầu như chưa có văn bản nào được đăng toàn văn trên báo Quảng Nam, nhiều văn bản QPPL ban hành đã mấy tháng nhưng vẫn chưa thấy đăng công báo gây khó khăn cho cán bộ, công chức và người dân có nhu cầu tra cứu, tìm hiểu. Chính việc chậm trể này dẫn đến nhiều văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành đã có hiệu lực nhưng đối tượng áp dụng lại không biết.

Cụ thể, từ 01/01 đến 15/5/2012, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành 07 văn bản QPPL nhưng chưa có văn bản nào được đăng tải trên Báo Quảng Nam và chỉ có 4 văn bản (Quyết định 01 – 04) được đăng trên Công báo tỉnh.

Theo khoản 4 Điều 7 Nghị định 91 thì “Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm thời hạn đăng báo, đăng Công báo văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp tỉnh, thời hạn gửi văn bản QPPL để đăng báo, đăng Công báo thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật”. Thế nhưng đến nay vẫn chưa có văn bản nào của Chính phủ hay của tỉnh quy định xử phạt (hoặc xử lý) đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm này.

Nhưng điều quan trọng hơn là, để tổ chức, cá nhân dễ dàng biết, áp dụng các văn bản QPPL của địa phương thì việc thực hiện đúng quy định về đăng báo, đăng công báo là hết sức cần thiết. Đề nghị quý cơ quan và cá nhân có thẩm quyền liên quan đến vấn đề này cần quan tâm phục vụ nhân dân và cũng chính là thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật./.

Nguyễn Quốc Sử

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *