HĐND cấp huyện có quyền giải thể hay bãi bỏ cơ quan chuyên môn cấp huyện

Việc quy định về thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể, bãi bỏ cơ quan chuyên môn cấp huyện hiện nay còn có sự chưa thống nhất, gây khó khăn cho các cơ quan trong quá trình áp dụng.

Luật và Nghị định quy định khác nhau

Theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 26 Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Hội đồng nhân dân cấp huyện có quyền thành lập, bãi bỏ cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện trên cơ sở đề nghị của UBND cấp huyện.

Tuy nhiên, mới đây Chính phủ ban hành Nghị định 158/2018/NĐ-CP về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2019, tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 21 thì Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm trình :

– Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính quy định tại điểm a khoản 5 Điều 2 Nghị định này (a. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện).

Điều kiện thành lập, tổ chức lại, giải thể  cơ quan chuyên môn cấp huyện
Điều kiện thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn cấp huyện

– Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính quy định tại điểm b khoản 5 Điều 2 Nghị định này  (b. Các tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện) theo quy định của pháp luật.

Như vậy, theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì HĐND cấp huyện chỉ có quyền thành lập, bãi bỏ cơ quan chuyên môn cấp huyện, còn theo Nghị định 158/2018/NĐ-CP thì HĐND cấp huyện có quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn cấp huyện.

Áp dụng văn bản nào?

Theo Khoản 2 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì: Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực cao hơn Nghị định 158/2018/NĐ-CP, do đó phải áp dụng thẩm quyền của HĐND theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh áp dụng Điểm g Khoản 1 Điều 26 Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì còn áp dụng Khoản 5 Điều 26 Luật Tổ chức chính quyền địa phương “ Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật” để thực hiện thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn cấp huyện theo quy định tại Nghị định 158/2018/NĐ-CP về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.

Tóm lại, theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì HĐND cấp huyện có quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể, bãi bỏ cơ quan chuyên môn cấp huyện.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *