Quy định mới về thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật

Ngày 20/9/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, có hiệu lực từ ngày 04/11/2017, theo đó thành viên Hội đồng phối hợp cấp tỉnh, cấp huyện có sự thay đổi, cụ thể:

Thành viên Hội đồng phối hợp

Ủy viên hội đồng là lãnh đạo cơ quan công an, cơ quan quân sự, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Đài phát thanh và truyền hình.

Mời lãnh đạo các cơ quan, tổ chức: Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cơ quan thi hành án dân sự, Tuyên giáo, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ CHí Minh, Hội Luật gia, Hiệp hội doanh nghiệp làm ủy viên Hội đồng. Đối với địa phương có đường biên giới thì mời đại diện lãnh đạo cơ quan Bộ đội biên phòng làm Ủy viên Hội đồng.

ng (Viện Kiểm sát, Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự), Bộ đội biên phòng.

Quy định mới về thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến pháp luật

Đối với Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh mời đại diện lãnh đạo Hội Luật sư tham gia ủy viên hội đồng.

Mở rộng thành viên Hội đồng phối hợp

So với Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg thì Quyết định 42/2017/QĐ-TTg mở rộng thành phần, không chỉ giới hạn một số cơ quan chuyên môn mà đã mở rộng tất cả các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện là Ủy viên hội đồng, bổ sung thêm các cơ quan Tư pháp ở địa phương

Trách nhiệm của Hội đồng phối hợp

Ngoài việc mở rộng thành phần Hội đồng phối hợp thì Quyết định 42/2017/QĐ-TTg còn sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của Ủy viên hội đồng, cụ thể:

Ủy viên Hội đồng có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội đồng; thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về thực hiện nhiệm vụ.

Trong trường hợp không thể tham dự các phiên họp của Hội đồng, Ủy viên Hội đồng có trách nhiệm gửi  ý kiến bằng văn bản về cơ quan thường trực Hội đồng để tổng hợp, báo cáo hội đồng. Ý kiến của Ủy viên Hội đồng là ý kiến chính thức của cơ quan, tổ chức nơi công tác.

Trách nhiệm tuyên truyền pháp luật
Trách nhiệm tuyên truyền pháp luật

Ủy viên Hội đồng có trách nhiệm tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ quan, tổ chức mà mình làm đại diện làm thành viên Hội đồng chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý hoặc phổ biến, giáo dục pháp luật cho thành viên, hội viên của tổ chức mình, tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân; hằng năm tổng hợp kết quả, báo cáo Hội đồng và đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc , bất cập tự công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành hoặc phổ biến, giáo dục pháp luật cho thành viên, hội viên của tổ chức mình.

Quyết định cũng quy định rõ, đối với những địa phương đã thành lập Hội đồng PBGDPL theo Quyết định 27/2013/QĐ-TTg thì tiếp tục hoạt động, chậm nhất là 03 tháng kể từ ngày 04/11/2017 thì Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp ph ải được kiện toàn theo Quyết định 42/2017/QĐ-TTg

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *