Quy định về hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 10/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, có hiệu lực 01/7/2019. Đến ngày 26/4/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 45/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Địa vị pháp lý của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa  là quỹ tài chính ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận do Thủ tướng Chính phủ thành lập.

Quỹ hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Nghị định 39/2019/NĐ-CP Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có báo cáo tài chính riêng, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ của Quỹ

– Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Quy định tại Nghị định 39/2019/NĐ-CP;

– Tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn đúng quy định;

– Thực hiện chế độ báo cáo, kế toán theo quy định tại Nghi định này (Nghị định 39/2019/NĐ-CP) và quy định pháp luật có liên quan;

– Chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

– Mua bảo hiểm tài sản và các loại bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn cho Quỹ;

– Cung cấp số liệu, công bố công khai về quy chế hoạt động, cơ chế tài chính, kết quả hoạt động của Quỹ  và báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán theo quy định tại Nghị định này và quy định pháp luật có liên quan.

Một số hoạt động của Quỹ

+ Cho vay trực tiếp

– Nguyên tắc cho vay trực tiếp:

Hoạt động cho vay của quỹ được thực hiện theo nguyên tắc thỏa thuận giữa Quỹ và doanh nghiệp nhỏ và vừa, phù hợp với quy định tại Nghị định này.

Nghị định 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Cho vay trực tiếp

Doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn của Quỹ  phải đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích , hoàn trả nợ gốc và tiền lãi vay đầy đủ , đúng thời hạn đã thỏa thuận với Quỹ.

Đồng tiền cho vay và trả nợ là đồng tiền Việt Nam.

Lãi suất cho vay trực tiếp:

Lãi suất cho vay bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại. Mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại được xác định trên cơ sở so sánh lãi suất cho vay của 04 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước và có tổng tài sản lớn nhất tại thời điểm xác định lãi suất cho vay của Quỹ.

Mức vay đối với mỗi dự án, phương án sản xuất , kinh doanh tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án , phương án. Tổng mức cho vay của Quỹ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa  không được vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của quỹ. Thời gian cho vay tối đa không quá 7 năm.

+ Cho vay gián tiếp

Thời hạn và mức cho vay gián tiếp được thực hiện tương tự với cho vay trực tiếp đã nêu ở trên.

+ Tài trợ vốn

Quỹ tài trợ một phần chi phí đối với các hạng mục đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua máy móc thiết bị của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh  của doanh nghiệp nhở và vừa

đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 29 Nghị định 39/2019/NĐ-CP.

Đồng tiền tài trợ là đồng Việt Nam.

+ Hỗ trợ tăng cường năng lực

Hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng cho doanh nghiệp
Hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng cho doanh nghiệp

Quỹ tổ chức các hoạt động hội thảo, truyền thông , đào tạo, tư vấn, xúc tiến đầu tư, thương mại, cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu để tăng cường năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đảm bảo hỗ trợ hiệu quả, đúng đối tượng.

Tải toàn văn Nghị định số 39/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *