Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 04/12 đến 10/12/2017 

  1. Thông tin về đấu thầu được cung cấp trong thời hạn 7 ngày

Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 05/12/2017 tại Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT.

Theo quy định này, việc cung cấp thông tin về đấu thầu như: Thông tin về dự án; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Kết quả lựa chọn nhà thầu; Hợp đồng; Hủy thầu; Thông tin về nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại từng dự án/gói thầu…được thực hiện trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định hoặc văn bản phê duyệt, ban hành các thông tin đó.

Thông tin về đấu thầu được cung cấp trong thời hạn 7 ngày
Thông tin về đấu thầu được cung cấp trong thời hạn 7 ngày

Việc cung cấp thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu được thực hiện trong vòng 02 ngày làm việc từ ngày Quyết định xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu được ban hành. Riêng thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời quan tâm, thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo hủy thầu, thông báo gia hạn, điều chỉnh, đính chính các thông tin đã đăng tải được thực hiện theo tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu và phải đảm bảo các quy định tương ứng liên quan về thời gian trong đấu thầu.

Việc cung cấp nội dung chi tiết của các thông tin trên được thực hiện theo các biểu mẫu dưới dạng webform trên Hệ thống mạng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/03/2018.

  1. Ngưng áp dụng quy định Sổ đỏ ghi tên cả hộ gia đình

Ngày 04/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Thông tư số 53/2017/TT-BTNMT quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 5 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/09/2017.

(Đọc bài viết Thẩm quyền xác nhận thành viên hộ gia đình sử dụng đất)

ghi tên thành viên hộ gia đình trong sổ đỏ
Ngưng áp dụng quy định Sổ đỏ ghi tên cả hộ gia đình

Trước đó, tại Thông tư số 33/2017/T-BTNMT, Bộ này đã quy định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sẽ ghi tên lần lượt những thành viên trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Tuy nhiên, từ ngày 05/12/2017, quy định nêu trên sẽ được ngưng áp dụng cho đến thời điểm có hiệu lực thi hành của văn bản quy phạm pháp luật mới quy định về vấn đề này.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/12/2017.

  1. Bồi dưỡng 3-10 triệu đồng cho người tìm kiếm được hài cốt liệt sĩ

Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 298/2017/TT-BQP ngày 01/12/2017 về việc Hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Cụ thể, người cung cấp thông tin chính xác, tìm kiếm, quy tập được hài cốt liệt sĩ được: Bồi dưỡng mức 03 triệu đồng đối với thông tin chính xác, tìm kiếm, quy tập được 01 hài cốt liệt sĩ; mức 10 triệu đồng đối với mộ tập thể có từ 06 hài cốt liệt sĩ trở lên; Người có thành tích xuất sắc về cung cấp thông tin chính xác được khen thưởng ngay sau khi có kết quả tìm kiếm, quy tập.

Trường hợp người được cấp có thẩm quyền huy động trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (bao gồm người dẫn đường, bảo vệ, trực tiếp tham gia các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ) được: Bồi dưỡng mức 220.000 đồng/người/ngày; Được đảm bảo tiền ăn bằng 02 lần mức tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh; Được cấp tiền mua trang phục chuyên dùng, nếu có thời gian trực tiếp làm nhiệm vụ tiềm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ 03 tháng trở lên; Được bố trí phương tiện đi lại hoặc thanh toán tiền đi lại; Trường hợp bị bệnh, bị thương được thanh toán viện phí, chi phí chuyển thương.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 16/01/2018. Các chế độ, chính sách và công tác bảo đảm hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 10/09/2017.

  1. Tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chống buôn lậu

Ngày 05/12/2017, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã ra Quyết định số 1219/QĐ-BCĐ389 về việc ban hành Tiêu chí đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, các tiêu chí đánh giá gồm: Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, công tác năm của các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thực hiện chỉ đạo về các vụ việc bắt giữ, điều tra, xử lý vi phạm; Công tác báo cáo theo định kỳ… Ban Chỉ đạo quy định cụ thể về mức điểm chuẩn, điểm trừ, điểm tự chấm đối với từng tiêu chí đánh giá. Từ đó, xác định tổng điểm chấm của Văn phòng Thường trực đối với đơn vị và xác định lý do cụ thể, chênh lệch với điểm chuẩn.

Căn cứ vào các tiêu chí đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia xếp loại các đơn vị theo các mức sau: Loại A, loại B, loại C, loại D. Đơn vị đạt từ 91 đến 100 điểm sẽ được xếp loại A; đạt dưới 50 điểm thuộc loại D (không hoàn thành nhiệm vụ). Thời gian đánh giá kết quả công tác để chấm điểm từ ngày 16/11 của năm trước đến hết ngày 15/11 của năm báo cáo.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

  1. Tổng điều tra dân số và nhà ở vào 0 giờ, ngày 01/04/2019

Tổng điều tra dân số và nhà ở là cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia do Tổng cục Thống kê chủ trì. Vào 0 giờ 01/04/2019, cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở sẽ chính thức được tiến hành. Để chuẩn bị cho sự kiện này, ngày 06/12/2017 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 44/CT-TTg.

Theo đó, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện điều tra thí điểm và điều tra tổng duyệt, xác định và bàn giao chính xác phạm vi quản lý lãnh thổ giữa các đơn vị hành chính, tiến hành tốt công tác chuẩn bị cho Tổng điều tra.

Tổng điều tra dân số và nhà ở vào 0 giờ, ngày 01/04/2019
Tổng điều tra dân số và nhà ở vào 0 giờ, ngày 01/04/2019

Trong quá trình chuẩn bị Tổng điều tra, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) có thể tiếp nhận sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của các tổ chức quốc tế và các nước trên thế giới. Các khoản hỗ trợ này được cân đối trong nguồn kinh phí cho Tổng điều tra.

Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị, điều tra thí điểm, điều tra tổng duyệt và xây dựng phương án Tổng điều tra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng để ban hành Quyết định về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/04/2019.

7. Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 05/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4258/QĐ-UBND về việc công bố 04 danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành và 07 danh mục TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo Quyết định,  04 TTHC công bố mới là các thủ tục: (1) Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; (2) Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; (3) Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; (4) Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

07 danh mục TTHC bãi bỏ gồm: (1) Cung cấp thông tin đất đai; (2) Cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám; (3) Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ; (4) Cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng; (5) Cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng; (6) Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng; (7) Gia hạn giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đăng tải danh mục TTHC này trên Cổng thông tin điện tử và tổ chức niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC của đơn vị để các tổ chức, cá nhân được biết;  Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tích chọn dữ liệu TTHC đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường đăng tải công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC tại địa chỉ  http://csdl.thutuchanhchinh.vn và nhập bổ sung, sửa đổi các thông tin liên quan đến thời gian, địa điểm thực hiện, phí, lệ phí theo Quyết định công bố danh mục TTHC của UBND tỉnh trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo đúng quy định.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *