Mức chi cho công tác cưỡng chế vi phạm hành chính

Theo  Thông tư Số: 05/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính   thì: Việc xác định chi phí cưỡng chế thực hiện theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 166/2013/NĐ-CP bao gồm các chi phí sau:

Các chi phí cưỡng chế

– Chi phí huy động người thực hiện quyết định cưỡng chế: chi phí bồi dưỡng cho những người trực tiếp thực hiện cưỡng chế và bảo vệ cưỡng chế;

– Chi phí thuê phương tiện tháo dỡ, chuyên chở đồ vật, tài sản;

– Chi phí thuê giữ hoặc bảo quản tài sản kê biên;

– Chi phí thù lao cho các chuyên gia tham gia định giá để tổ chức đấu giá;

– Chi phí tổ chức bán đấu giá tài sản:

Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm
Mức chi cho công tác cưỡng chế hành chính

– Phí bán đấu giá theo quy định và các chi phí thực tế, hợp lý cho việc bán đấu giá trong trường hợp người ra quyết định cưỡng chế ký hợp đồng bán đấu giá với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có tài sản bị kê biên để bán đấu giá;

– Tiền thuê địa điểm, phương tiện phục vụ tổ chức bán đấu giá, niêm yết, công khai việc bán đấu giá trường hợp thành lập Hội đồng bán đấu giá tài sản.

– Chi phí thực tế khác liên quan đến thực hiện cưỡng chế (nếu có).

Mức bồi dưỡng cho người tham gia cưỡng chế

Thông tư cũng quy định rõ Mức chi bồi dưỡng cho những người được huy động trực tiếp tham gia cưỡng chế:

a) Chi bồi dưỡng cho những người được huy động trực tiếp tham gia cưỡng chế và bảo vệ cưỡng chế:

– Cán bộ, công chức của cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế được huy động thực hiện cưỡng chế, lực lượng công an, dân quân tự vệ, đại diện chính quyền địa phương trực tiếp tham gia cưỡng chế: người chủ trì mức 150.000 đồng/người/ngày tham gia cưỡng chế, đối tượng khác mức 100.000 đồng/người/ngày tham gia cưỡng chế.

– Đại diện tổ dân phố, trưởng thôn và các đối tượng khác được người ra quyết định cưỡng chế huy động tham gia cưỡng chế: 100.000 đồng/người/ngày tham gia cưỡng chế.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *